BLIV ELEV

Du kan her tilmelde dig som elev på Østerskov Efterskole og blive en del af et helt unikt fællesskab.

Forside Billede
bg grafik

DU KAN TILMELDE DIG VED AT FØLGE DISSE TRE TRIN

1: Udfyld tilmeldingen, så v har alle jeres stamoplysninger. Skolen bekræfter modtagelsen.

2: Skolen indkalder til samtale forud for optagelse. Samtalerne starter i efteråret før skolestart.

3: Efter samtalen modtager I en mail med links til skolekontrakt o.a., som skal udfyldes og underskrives med nem-id. Senest to uger efter underskrivelse af skolekontrakten skal indmeldelsesgebyret være betalt.

For elever til specialgruppen Klanen er der et tillægstrin

2A: Eleven skal i en uges praktik i november/december året før skolestart. Links til skolekontrakt o.a. sendes ud ca. februar måned.

  

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr og udgør kr. 1.500,-

 

Hvis indmeldelsesgebyr ikke indbetales rettidigt, anses tilmeldingen som bortfaldet. Betalingen skal, medmindre andet aftales, være skolen i hænde senest 14 dage efter underskrivelse af kontrakt.

 

Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

 

Beløbet indsættes på konto i Vendsyssel sparekasse
Reg. 9070 konto 0000379778 eller
MobilePay 28894 med teksten ”indm_elevens navn”.

Særlige muligheder for økonomisk støtte

Det er muligt at søge nedsættelse af egenbetalingen til et efterskoleophold.
Læs mere om, hvordan prisen regnes ud, og hvordan du kan søge særlig støtte ved at følge dette link til efterskolernes hjemmeside.


Her kan du læse om forskellige støtteordninger, legater og andre former for tilskudstyper.

Opholdsbetaling

På efterskolen regnes betalingen i uger. Et efterskoleår på Østerskov er 42 uger langt.

 

Vejledende betaling er:

2024-2025: 3.020 kr. pr. uge. 126.840 kr. for hele skoleåret.

2025-2026: 3.165 kr. pr. uge. 132.930 kr. for hele skoleåret.

2026-2027: 3.317 kr. pr. uge. 139.314 kr. for hele skoleåret.

 

 

Statslig elevstøtte:

Alle modtager statslig elevstøtte, som beregnes ud fra husstandens årsindkomst to år før skolestart. Det er skolen, der søger om støtten.

På Efterskoleforeningens hjemmeside er det muligt at beregne en vejledende pris for opholdet. Du kan tilgå prisberegneren her: Prisberegner

Elevstøtten bliver for elever over 18 år indberettet til SKAT som B-indkomst uden AM-bidrag.

 

Misligholdelse af skolekontrakt samt bortvisning

Misligholdelse af skolekontrakten foreligger, såfremt eleven afbryder efterskoleopholdet uden korrekt varsel, hvis eleven overtræder skolens regler eller landes love, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet.

 

Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan skolen med omgående virkning bortvise eleven.

 

Ved uvarslet afbrydelse eller bortvisning betales en afbrydelsesgebyr på 3.000,- kr.

Framelding

Efterskoleopholdet kan afbrydes/opsiges af forældre/værge skriftligt med 4 ugers varsel til udgangen af en kursusuge. Varslet opsigelse forudsætter, at eleven fortsætter sit skoleophold indtil det varslede ophør.

 

Såfremt eleven udebliver ved kursusstart bortfalder elevpladsen.

Fritagelse

En elev kan ikke forventes fritaget for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på skiferie med forældre) uden for skolens ferier. Hvis en elev ekstraordinært aftales fri, opkræver skolen den tabte elevstøtte og statsligt taxametertakst fra forældrene.

Erstatning for skader

Eleven skal erstatte de skader, som eleven forvolder på skolens eller andre elevers ejendom, bortset fra hændelig uheld. Såfremt elevens forældres ansvarsforsikring (familieforsikring) ikke dækker, eller hvis forældrene ikke har en sådan forsikring, forpligter forældrene sig til sammen med eleven at erstatte skader forvoldt af eleven.

Andre forhold

  • Eleven forventes at medbringe en bærbar computer, der kan gå på trådløst internet.
  • Der kan i forbindelse med undervisningen, studieture, ekskursioner eller fritidsaktiviteter ske kørsel i privat bil eller foregå badning uden livredderopsyn.
  • Det er ikke tilladt elever at ryge eller indtage alkohol, mens de er under skolens ansvar.

SLUTTELIGT

Der er flere skoler der efterhånden bruger rollespil både som fritidsaktivitet og i undervisningen. Hvis Østerskov ikke lige er den skole du søger, vil vi anbefale et kig på vores søsterskole Epos.