SKOLEKREDSEN

Banner Pic

SKOLEKREDSEN

Skolekredsen vælger bestyrelsen på årets generalforsamling blandt skolekredsens medlemmer. Alle er velkomne i skolekredsen. Det kan være lokale omkring skolen, aktive i dansk rollespil eller forældre til børn på skolen.

Kontingent til skolekredsen er kr. 50,- årligt.
Kontingentet kan betales kontant, eller via Mobilepay på 28894.
Du kan også lave en bankoverførsel til 9070 – 0000379778. 
Du er medlem af skolekredsen når du har indbetalt, og husk, at vi skal bruge dit navn og e-mail så vi kan skrive til dig. 

BESTYRELSEN

Det er bestyrelsens opgave at tilføre skolen et sæt værdier og holde øje med, at de værdier bliver praktiseret. Det er også bestyrelsens opgave at sikre en sund økonomisk tankegang i skolens drift. 

Læs vedtægter, værdigrundlag, årsplaner mm.

Undervisning Rollespil Og Spil (20)
bg grafik

Bestyrelsens aktuelle sammensætning

Formand: Daniel Ganshorn-Bliss.
Kontakt: bliss.lidanien@gmail.com

Næstformand: Rasmus Lyngkjær Petersen

Ordinære bestyrelsesmedlemmer:

Lars Walmar
Lars Kroll
Peter Dyring Olsen
Jesper Brøsted
Jacob Kronby Schulze (repræsentant fra Bifrost)
Forældrerepræsentant: Jesper Højer Larsen
Forældrerepræsentant suppleant: Dennis Manly

Suppleanter:

1. Suppleant: Inger Madsen
2. Suppleant: Torben Kusk Glavind

Repræsentanter fra skolens ledelse og medarbejdere:

Vibe Esdahl-Schou (Forstander)
Kaare Bæk Poulsen (Viceforstander)
Mette Tinggaard (Køkkenleder)
Vitus Benzon (Medarbejderrepræsentant)

Elevrådet deltager i mødet undtaget under eventuelle lukkede punkter.

REFERATER

Vi uploader løbende referater fra vores bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, så det er muligt at følge med i slagets gang.

Referat af Bestyrelsesmøde 06.05.2024

Referat bestyrelsesmøde

Mandag 06.05.2024 kl. 18:30 – 21:00 i Eldorado

Deltagere: Daniel, Lars W, Rasmus, Mette T, Dennis, Vibe, Inger, Elevrådet

Online:  Jesper B

Afbud: Peter, Kaare, Jesper H.L., Torben, Vitus, Lars K, Jacob S

Referent: Vibe

Ordstyrer: Daniel

 1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow

 1. Konstituering af den nyvalgte bestyrelse
  Daniel genopstiller som formand, og Rasmus genopstiller som næstformand. Der er ingen andre, der melder sig som kandidater. Daniel genvælges som formand, og Rasmus genvælges som næstformand.

 2. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  Opsamling fra GF. Referat ligger på skolens hjemmeside. Nyt medlem, Jesper Brøsted, blev valgt ind.

 3. Skolens status (VE)
  Nuværende elevtal er 81. Pt. er det de skriftlige eksaminer, der fylder i hverdagen. Der er to undervisningsforløb tilbage, inden de mundtlige eksaminer starter. Vi tager i Fårup Sommerland med alle eleverne den 14.06.
  Elevoptag til næste år er afsluttet, og vi er fyldt op med venteliste.

 4. Elevrådets punkt
  Generelt god og positiv stemning i elevflokken. Eksaminerne fylder selvfølgelig, og det er lidt forskelligt, hvordan eleverne håndterer det. Der sker ikke så meget på elevrådsmøderne lige nu, fordi alle har travlt med alt muligt andet.

 5. Investeringer og renoveringer i skoleåret 2024/25
  Planen er, at vi renoverer elevværelser for 800.000 kr i andet halvår af 2024. De resterende elevværelser bliver renoveret i 2025. Vores likviditet rækker til, at vi selv kan finansiere renoveringerne. Bestyrelsen nikker til det opdaterede budget. Vi følger op igen til næste bestyrelsesmøde, når vi har haft besøg af kloakmanden og fået en vurdering af, om kloakrenovering skal have første prioritet.

 6. Campus Østerskov
  Flyttes til projektlisten, indtil vi har gennemført renoveringen af elevværelserne.

 7. Projekter -gennemgang og opdatering
  Projekter i den foregående bestyrelse:
  Gifted Children (Lars)
  Fonde og sponsorater (Daniel, Nicklas og Rasmus)
  Fysiske rammer (Daniel og Kaare)
  Østerskov-metoden (Vibe, Peter og Nicklas)

Ny projektliste:
Gifted Children (Lars)
Fonde og sponsorater (Daniel og Rasmus)
Fysiske rammer (Daniel og Kaare)
Østerskov-metoden (Vibe og Peter)
Prøvefri 10. klasse (Jesper, Kaare og Vibe)
Skolekredsen (Inger og Daniel)
Campus Østerskov (Vibe og Rasmus)

 1. Eventuelt
  Intet

 2. Næste møde
  Mandag 17.06

 3. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

17.06: Godkendelse af årsplan og indholdsplan 2024-25
Opdatering på plan for renoveringer af elevværelser og kloakker

 1. Lukket punkt
  Intet


Referat af Generalforsamling 14-04-2024

Østerskov Efterskole

Referat fra ordinær generalforsamling i skolekredsen

Søndag den 14. april 2024 kl. 13.00-16.00

I Frejas Sal på Østerskov Efterskole, Hobro

Dagsordenspunkter i tal eks. 1)
Beslutninger i fed som eksempel

 • Valg af dirigent

Bestyrelsen peger på Vitus Hundebøll Benzon

Ingen andre stiller op

- Vitus er valgt

 • Bestyrelsens beretning

Daniel Bliss fremlægger bestyrelsens beretning.

Der bliver lagt lidt ekstra vægt på dokumentarens effekt med anekdoten, at den er blevet vist på Daniels skoles 10. klasser som et eksempel på, at der skal være rummelighed.

Alicorns bliver takket for deres arbejde med at profilere skolen og gøre den attraktiv gennem deres arbejde

Der bliver kommenteret på, at dokumentaren ikke vinkler med hensyn til vores metode, og at der er interesse på at få vores metode som helhed.

 • Forstanderens beretning

Vibe Esdahl-Schou fremstiller forstanderens beretning.

Et år med fokus på økonomi og oprydning i drift og procedurer.
Interessen for Østerskov er stadig stor, og vi får ugentligt henvendelser fra forskere og potentielle samarbejdspartnere. Særligt Erasmus+ midlerne bliver brugt flittigt.
Vi har haft en høj elevfastholdelse gennem hele året, og selvom det så sløjt ud med optaget hen over vinteren, er der kommet rigtig mange tilmeldinger ind de seneste uger, og det ser ud til, at vi også er fyldt til næste skoleår -måske endda med venteliste.

 • Godkendelse af det reviderede regnskab

Resultatet for 2023 er et overskud på 1.264.686 kr.

- Regnskabet er godkendt

 • Indkomne forslag

 • Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet for medlemskab af skolekredsen er pt. 50 kr. pr. år. Der er stillet forslag om ændring.Forslagsstiller: Formand og Næstformand
  Forslag: Hævelse af kontingent fra 50 kr til 75 kr.
  Motivation: Vi har argumenteret forskellige punkter for og imod en hævelse af kontingent.
  En hævelse har ingen økonomisk fordel for skolekredsen, da vi ikke er en forening, og alle kontingenter kører ind i skolens økonomi. Samtidig føler vi, at 50 kr ligger på linje med andre efterskoler og den accepterede standard, også fra Efterskoleforeningen.
  Et argument for er vores deltagelse i Bifrost-samarbejdet. Bifrost kan ikke bruge vores medlemstal og aktiviteter som en del af deres indberetninger til DUF, derfor ville det være en potentiel hjælp for dem. Samtidig ville vi leve op til de krav, som Bifrost sætter til de foreninger, som er medlem -et krav vi ikke opfylder, da vi ikke er en forening, men en skole. Omvendt er vi medlem på dispensation.
  Så dette er et oplæg til diskussion mere end et konkret ønske for eller imod.

Der bliver spurgt, hvad man får for sit kontingent. Udgangspunktet er en stemme på generalforsamlingen, men med et vagt ønske om at kunne tilbyde mere. Det bliver dog et punkt for sig selv under eventuelt.

Der bliver spurgt, hvad vi får ud af stemmer til Bifrosts generalforsamling. Vi har mulighed for at være med i beslutningsprocessen for at stemme folk ind i Hovedbestyrelse og sætte de store retningslinjer for Bifrost.

Der bliver taget op, at mange foreninger, skolekredse og lignende har omkring halvtreds kroner, og hvis de alle hævede prisen, ville man blive nødt til at melde sig ud af nogle af dem.

Der bliver pointeret, at Bifrost allerede får et fast bestyrelsesmedlem i vores bestyrelse, 1/6 af vores beslutningskraft på institutionen. Hvordan er det et samarbejde, hvis de ikke også giver os noget?

- Forslaget blev nedstemt af 2/3 flertal.

Der bliver holdt pause for at give rundtur ud til værelse 1, der er et eksempel på, hvordan vi ønsker at renovere.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter.
  Bestyrelsen består af 8 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter.

Af bestyrelsens nuværende medlemmer er Daniel Bliss, Nicklas Hakmann og Lars Walmar på valg for en 2-årig periode. Nicklas Hakmann genopstiller ikke, mens Daniel Bliss og Lars Walmar ønsker genvalg.

Derudover skal der vælges to suppleanter. 

Daniel Bliss, Lars Walmar og Jesper Brøsted stiller op

- Alle er valgt ind, ingen stiller mistillid.

Suppleantvalg Inger Madsen og Torben Kusk Glavind stiller op.

- Alle er valgt ind, ingen stiller mistillid.

 • Valg af revisor

  Nuværende revisor er revisionsfirmaet BDO. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.

- Revisoren er genvalgt

 • Eventuelt

8.1) Hvordan bliver vi flere i skolekredsen?

Pointer fra diskussionen:
Mange forældre er ikke klar over, at skolekredsen eksisterer.

Forældrerepræsentanter i bestyrelsen blev skrevet ind i vedtægterne for et par år siden, og der vælges repræsentant og suppleant på 1. skoledag.
Forslag om nyhedsbreve samt arrangementer specifikt for skolekredsen.

Det bliver pointeret, at vi skal huske, at bestyrelsen er en frivillig gruppe og at det her er en god inspirations-session, men at vi også skal have kræfterne til at gøre det i praksis.

- Det bliver sat på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, så bestyrelsen kan lægge en plan.

Referat af Bestyrelsesmøde 04-03-2024

Dagsorden bestyrelsesmøde

Mandag 04.03.2024 kl. 18:30 – 21:00 i Eldorado

Deltagere: Lars W, Rasmus, Mette T, Kaare, Dennis, Vitus,
Online: Lars K, Peter, Jacob S., Daniel.
Elevråd: Jonas K.

Afbud: Henrik S, Jesper, Nicklas, Vibe
Fraværende: Alexander

Referent: Kaare

Ordstyrer: Vitus

 1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow

 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  Investeringsplan

VE og Elin aftaler møde med banken om, hvordan vi kan finansiere de planlagte renoveringer og investeringer i bygningen.

 1. Skolens status

84 elever pt. 1 stoppet siden sidst.

Optag til næste år stadig i den lave ende

Dokumentaren kører på DR fra i aften 20:30. Det har allerede givet en del opmærksomhed. 1 plads allerede efter TV-Avisen Søndag.

Vi åbner for 8. klasser igen fra starten af næste skoleår. Der er ved at blive forfattet en rammesætning med formål og skitsering af indhold.

Amfiteater er undervejs. Inkl. flytning af containere.

Værelse 1 er snart færdigt.

Pladsmanglen afstedkommer en række behovsmøder forud for rokader og LEAN-optimering.

Vi kigger på evt. mobiltelefon-opbevaringsskabe til elevernes devices.

Forløbsbørs midt i marts.

Stemningen blandt eleverne er for opadgående og generelt god. Det mærkes, at vi går mod lysere tider.

Årsregnskab er afsluttet og sendt til revisor. Det ser fornuftigt ud.

 1. Elevrådets punkt
  Første gang, at det nye Elevråd deltager.

Daniel m.fl. pointerede lige kort, hvad elevrådets muligheder for indflydelse er og navnlig hvad bestyrelsen IKKE har råderet over ift. driftsmæssige beslutninger. Ledelsen tager snakken op med elevrådet.

 1. Forberedelse af GF
  GF afholdes søndag 14. april kl. 13-16

  Indkaldelse senest 15. marts

  På valg: Daniel, Nicklas, Lars W: Daniel og Lars W. genopstiller. Nicklas ikke tilstede, så svar afventer. Daniel tager kontakt.

  Punkter til GF udover den ordinære dagsorden? Ingen.

Forretningsudvalget koordinerer med ledelsen ang. indkaldelserne.

 1. Campus Østerskov
  Intet nyt

 2. Status på projekter
  Gifted Children (Lars)
  Efterlyser eksempler på GC-elever, der har gået hér, for at få dem og deres erfaringer ud i verden. Lars kontakter Vibe ved lejlighed for at scoute potentielle erfaringstunge tidligere GC-elever.
  Fonde og sponsorater (Daniel, Nicklas og Rasmus)

Der ligger ansøgninger klar om rollespilsby og shelters. Alicorns har en Blackbox ansøgning på vej. Lasercutter ansøgt.
Fysiske rammer (Daniel og Kaare)

Dækket under pkt. ”Skolens status.”
Østerskov-metoden (Vibe, Peter og Nicklas)
Intet nyt. Men med afsæt i DR-dokumentaren kunne det være vi skulle ride med på bølgen!

 1. Eventuelt
  Intet

 2. Næste møde
  GF søndag 14. april

 3. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

Investeringsplan

Udeområder

Evaluering af eftervirkninger af dokumentaren.

 1. Lukket punkt
  KB orienterer om konsekvenserne vedr. det lavere elevoptag for næste skoleår.

Referat af Bestyrelsesmøde 30.01.2024

Dagsorden bestyrelsesmøde

Tirsdag 30.01.2024 kl. 17:00 – 21:00 i Eldorado

Deltagere: Daniel, Lars W, Rasmus, Mette T, Kaare, Vibe, Dennis, Jesper, Vitus, Peter
Online: Jacob

Afbud: Henrik S, Nicklas, Alexander, Lars K

Referent: Kaare

Ordstyrer: Vitus

 1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow

 1. 17:00 – 20:00:
  Workshop: Skolens fysiske rammer

  (Daniel og Kaare)

  Referat ført separat af VE

 2. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  Intet

 3. Skolens status: 85 elever= status quo.

Vinterblues, re-tilvænning til efterskoleliv.

Eleverne er ved at være tilbage i omdrejninger og bekymringer om fremtiden.

Økonomien er fornuftig.

Fremtidsperspektiverne handler om en nedgang i tilslutningen til efterskolerne generelt.

 1. Elevrådets punkt
  Ikke til stede. Der er lige valgt nyt elevråd, og de har første møde med VE torsdag i næste uge.

 2. Campus Østerskov

Intet nyt

 1. Status på projekter
  Gifted Children (Lars):
  Intet nyt
  Fonde og sponsorater (Daniel, Nicklas og Rasmus): Ansøgninger afsendt. Plan for fundraising.
  Fysiske rammer (Daniel og Kaare):
  Allerede gennemgået.
  Østerskov-metoden (Vibe, Peter og Nicklas):
  Camilla Magids dokumentar har premiere på DR den 4. marts.

 2. Eventuelt:
  Intet nyt

 3. Næste møde
  Ordinært møde mandag 04.03.2024

 4. Punkter til kommende bestyrelsesmøder
  Forberedelse af GF: 14. april.

Daniel, Nicklas og Lars er på valg.
Meld hurtigst muligt ind, om I ønsker at genopstille.

 1. Lukket punkt
  Økonomi og forventet elevtal til kommende skoleår

Referat af Bestyrelsesmøde 12-12-2023

Dagsorden bestyrelsesmøde

Tirsdag 12.12.2023 kl. 17:00 – 21:00 i Eldorado

Deltagere: Daniel, Lars W, Rasmus, Alexander, Mette T, Kaare, Vibe, Dennis, Jesper, Vitus, Peter.
Online: Jacob, Nicklas

Afbud: Henrik S, Lars K., Elevrådet.

Referent: Kaare

Ordstyrer: Vitus

Mødet startet kl. 17.14.

 1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow

 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  Intet

 2. Skolens status:

I denne uge: Technopia

Næste uge: City of Masks + julebio og juleferie

Eleverne kommer tilbage fra juleferie søndag 7/1

Elevtal: 85 -2 ud, 2 ind

Optag til næste år: ca. 25 ledige pladser. De andre efterskoler i Himmerland melder om samme tendens i optaget. Ekstra events + efterskolemesse.

Stemningen i elevflokken: Det er koldt og mørkt, men der er også hygge med WoD kampagne, lanterner og julekalender hver dag til frokost.

Siden sidst:
Mange Klanpraktikanter igennem -optag kan afsluttes i januar
2. års elever tilmelding har deadline før juleferien.
Haunted Bio – stor succes. 200 besøgende i år. Fungerer som ”eksamen” på Event-valgfag.

Danmarks Kostumarium: Vi har lavet en udstilling sammen med dem om kostumerne og indlevelse. Nysgerrige besøgende.

Magiske Dage i Odense har bedt om at få samme udstilling på besøg.
Brobygning 10. klasse afviklet i uge 44
Skriveskole med Mette Finderup. Har genereret 1 ny elev til nuv. skoleår.

Undervejs:
Studietursplanlægning er i gang -overvejelser om formen. Slot/rollespil/kultur-vægtning.
Personaledag: skolens lokaler og deres anvendelse.

 1. Elevrådets punkt
  Ikke til stede

 2. Projekt Højskole: Fremover Campus Østerskov

Omdøber punktet til Campus Østerskov.
Sparring med Martin Rauff.
Mindre fokus på højskole og mere på universitet/seminarier og de interessenter, der ligger i dén sfære. Der skal være plads til en længerevarende proces, som skal være åben undervejs.

Vigtigt også at få opdyrket nogle lokale politiske samarbejder, der kan hjælpe med at bære projektet igennem.

Videre proces: VE designer og inviterer til en workshopdag for eksterne samarbejdspartnere, så vi kan få et blik udefra på projektet.

 1. Diskussion: Bifrost og Østerskov - fremtidigt samarbejde.

Daniel indleder med kort beskrivelse af Bifrost GF. Rasmus og Daniel talte med forpersonskabet (Eva og Jonathan) om samarbejdet. Bestyrelsessammensætningen er også italesat. Stemmetalslighedsproblematik.

STUK har en kritisk holdning til uafhængighed fra foreninger, fx kristne og muslimske foreninger, eller efterskoler, hvor idrætsforeninger/sportsklubber/fonde fylder for meget forholdsmæssigt. Både i økonomisk støttesammenhæng og ift. stemmeret.

Daniel og Rasmus vil gerne sammensætte et forslag til generalforsamlingen.

Jacob anbefaler at ØE kontakter Bifrost for at få frivillige ud til at fortælle om foreningen og dens muligheder.

Rasmus og Daniel vil gerne tale med STUK for at klargøre, hvilke samarbejdsmuligheder, der ligger inden for rammerne.

Østerskov er ikke fuldt stemmeberettiget til Bifrosts møder, bl.a. pga. ØE-skolekredsens medlemskontingentet på 50 kr. og ikke de 75kr., som Bifrosts vedtægter kræver (jvf. Statens krav.). Rasmus vil gerne slå på tromme for at sikre, at medlemskontingentet ikke afholder elever fra at deltage.

Der tales om rabatter, mm.  

Derved skal der også kigges på vedtægterne. Der kommer et oplæg fra Rasmus og Daniel til næste møde.

 1. Status på projekter
  Gifted Children (Lars):

  Cases af GC-børn ”før og efter” ØE på osterskov.dk, som blikfang til de børn og forældre, der leder efter et alternativ til den sædvanlige skole.

  Fonde og sponsorater (Daniel, Nicklas og Rasmus)

  80% igennem Sansehaven. Udsættelse af afslutningstidspunkt til foråret.

  Fysiske rammer (Daniel og Kaare):

  Der bliver lavet en samlet oversigt over investeringsprojekter, som vi kan forholde os til ifm. bestyrelsesweekenden efter nytår.

  Østerskov-metoden (Vibe, Peter og Nicklas)

  Hidrører Højskole-punktet.

 2. Eventuelt
  Program og tilmelding til bestyrelsesweekend

Kommende møder starter 18.30 og slutter 20.30.

 1. Næste møde
  Bestyrelsesweekend lørdag 06.01.2024
  Programmet tilgår.
  Ordinært møde tirsdag 30.01.2024 kl. 18.30.

 2. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

Bifrost/ Daniel og Rasmus: STUK og kontingent

 1. Lukket punkt
  Trivselsundersøgelse

Referat af Bestyrelsesmøde 23-10-2023

Dagsorden bestyrelsesmøde

Mandag 23.10.2023 kl. 17:00 – 21:00 i Eldorado

Deltagere: Daniel, Lars W, Rasmus, Alexander, Kaare, Vibe, Dennis, Jesper, Elevrådet: Holden, Amalie.
Online: Lars K, Mette T, Jacob.

Afbud: Vitus, Peter, Nicklas.

Referent: Kaare

Ordstyrer: Daniel

 1. 17:00 – 18:00
  Lukket punkt (kun bestyrelsen)
  Bestyrelsen debatterer resultaterne af trivselsundersøgelsen

 2. 18:30 – 19:00
  Bestyrelsens konklusioner og handleplaner fremlægges (kun bestyrelse og medarbejderrepræsentanter)

Bestyrelsen fremlagde sine konklusioner baseret på trivselsmålingens resultater.
Bestyrelsen har besluttet at fastholde den nuværende ledelsesstruktur. Vibe fortsætter som skolens forstander, og Kaares konstituering som viceforstander gøres permanent.
Sammenfatning af de øvrige konklusioner er udsendt til medarbejderne på Viggo 23.10.2023.

Fra 19:00: Ordinært møde med deltagelse af elevrådet

 1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow

 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  Intet

 2. Skolens status

Vi har lavet en udstilling om rollespilskostumer i samarbejde med Kostumarium i Svendborg. Udstillingen har haft et fint besøgstal. VE besøgte Kostumarium i efterårsferien og viste rundt i udstillingen.

Vi har haft besøg af en gruppe studerende fra Nürnberg Universitet.

Efterskolernes Dag bød igen i år på besøgsrekord. 65 familier/200+ personer.

Studietur i Holland løb af stablen i uge 41. Blanding af kulturelt indhold og rollespil.

To af underviserne er tilbage fra barsel.

Vores eventvalgfag deltager i Halloween-arrangementet Haunted Bio i den kommende weekend. Traditionen tro holder vi også en Halloween fest på skolen -men dog først sidst i november, for det passede bedst i kalenderen.

Brobygning for ca. 20 elever i næste uge.

Vi laver værelsesrokade i slutningen af november, ligesom vi plejer.

Kloakrenovering af vandafledning færdiggjort.

Sansehaveprojektet – igangsættes uge 44.

 1. Elevrådets punkt:
  Ikke noget punkt. Eleverne kom for at prøve at deltage og mærke, hvad det egentlig er, de har meldt sig til.

 2. Projekt Højskole

Næste skridt: Prospekt skrives rent og opsættes i Østerskov’sk stil. Vi tager ned til Spilmester Martin for at kigge på inspiration ifm. prospektskrivning.

 1. Præsentation og godkendelse af budget for 2024

Budgettet er godkendt.

 1. Status på projekter
  Gifted Children (Lars):
  Synlighed via SoMe.

  SEO på hjemmesiden kan med fordel optimeres, så vi også dukker op på GC søgeord.

Fonde og sponsorater (Daniel, Nicklas og Rasmus):

Nyt projekt/fondsansøgning undervejs i løbet af foråret til rollespilsbyen.

Derefter fondsansøgning til Højskoleprojektet.

Der ledes efter mulighed for at søge til renovering/upgrades.

Fysiske rammer (Daniel og Kaare)
Amfiteater. Ligesom med Sansehaven har vi haft svært ved at finde firmaer, der vil afgive tilbud, men ham der skal lave Sansehaven har også budt ind på amfiteateret, så det sætter vi også i gang.

Østerskov-metoden (Vibe, Peter og Nicklas)
Intet nyt

 1. Eventuelt
  Bestyrelsesweekend 6. januar i Giftskabet:

Program

1: VE gennemgår detaljerne i budget 2024 for at give forståelse for opbygning og prioriteringer.

2: Vision for renoveringsprojekter/investeringsplan (KB/Daniel planlægger en model for arbejdet med visionen)

Invitation og detailprogram kommer ud i løbet af november.

 1. Næste møde
  Tirsdag 12. december

 2. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

Referat af Bestyrelsesmøde 28-08-2023

Referat bestyrelsesmøde

Mandag 28.08.2023 kl. 17:00 – 21:00 i Eldorado

Deltagere: Daniel, Lars W, Rasmus, Mette T, Kaare, Vibe, Dennis (forældre-supl.), Jesper (forældrerepr.), Online: Alexander, Peter, Nicklas, Lars K

Afbud: Vitus, Elevrådet (Ikke valgt endnu)

Referent: Kaare

Ordstyrer: Daniel

 1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow

 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde

 2. Skolens status VE

Vi starter året med 85 elever og muligvis 1 mere på vej ind. Virkelig skøn årgang. De er så søde og høflige. Det kan selvfølgelig ændre sig, når de er faldet helt til, men det tegner godt 😊

Introuge bød på introduktion til skolen og lokalområdet og selvfølgelig den traditionsrige tur til Hvolris.

Pt er personalet ramt af Opstartspest (eller dne nye covid-variant -hvem ved?), så vi forventer en del syge blandt både personale og elever de kommende uger, ganske som det plejer at være.

Årets første Alicorn – weekend er lige om hjørnet -15.-16. september.

Vi er ved at geare op til Efterskolernes dag 24. september.

Årets studietur går til Assumburg i Heemskerk lige udenfor Amsterdam. Som altid består turen af lige dele kulturel sightseeing og rollespil.

Personale: 3 medarbejdere på barsel fra skoleårets start, 1 mere fra jul til påske.

Generel god stemning i huset og glæde ved at være tilbage på jobbet.

Økonomi: Implementering af ønsker fra bestyrelsen for større økonomi-indsigt er sat i gang.

Mere nuanceret økonomigennemgang på næste møde. Vi er i gang med næste års budget, og det bliver lavet ud fra en mere klassisk ledelsesstruktur, der hedder Forstander + Viceforstander fremover. Fokus er at frigøre midler til at sikre mere mandskab i Klanen og evt. projektansættelse til at arbejde med højskoleprojektet.

Udeområdeprojektet med sansehave, forhindringsbane og amfiteater er klar til at gå i gang, da vi har fået fondsmidler til projekterne. Desværre har vi endnu ikke kunnet få nogen til at afgive tilbud på projektet, da det er for stort til de små firmaer og for småt til de store firmaer. Daniel kontakter fondene og spørger om mulighed for udsættelse, så vi har mere tid til at finde entreprenører.

 1. Elevrådets punkt

Ikke valgt endnu

 1. Projekt Højskole

Rasmus vil gerne deltage i Højskoleprojektet.

 1. Status på projekter
  Gifted Children (Lars W.)
  Folkeskolen skal til at teste GC-børn i skolen (WISC). (SSP og PPR foretager vurderinger)

Fonde og sponsorater (Daniel, Nicklas og Rasmus): Sansehave, amfiteater og handlebanen er finansieret.

7-timers Førstehjælpskursus ansøgt (Rasmus)

Fysiske rammer (Daniel og Kaare)
Udkast til investeringsplan ligger hos KB og KH. Udvalget arbejder med at lave et forslag til en prioriteret investeringsplan.

Østerskov-metoden (Vibe, Peter og Nicklas)

BBC-interview er ude nu. Se link på FB

Camilla Magids dokumentarserie kommer på DR til foråret.

 1. Eventuelt
  Bestyrelsesweekend?

  VE sender doodle ud med mulige datoer i december og januar. Vi kombinerer det med afholdelse af bestyrelsens julefrokost Emne: Visioner og ønsker for skolens fysiske rammer.

  Deltagelse i studietur for bestyrelsesmedlemmer. Send en Viggo-mail, hvis du er interesseret i at deltage.

 2. Næste møde
  Mandag 23. oktober

 3. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

Mulighed for projekt med huskunstner (Alexander)

 1. Lukket punkt
  Intet

Referat af Bestyrelsesmøde 19-06-2023

Dagsorden bestyrelsesmøde

Mandag 19.06.2023 kl. 17:00 – 21:00 i Eldorado

Deltagere: Daniel, Rasmus, Julie, Mette T, Kaare, Vibe, Elevrådet
Online: Lars K, Peter, Nicklas, Vitus, Lars W.

Afbud: Henrik, Karina, Alexander, Jacob

Referent: Kaare

Ordstyrer: Daniel

 1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow

 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  Dataopsamling til dialog:

Skubbet til efter sommerferien

Udlejningsmodel (VE):

Først og fremmest er der hensynet til eleverne og den uro, det giver, når skolen skal udlånes. Kigger vi på udlejning som en ren forretning, så vil det ikke være rentabelt. Lejeprisen vil være for høj til at være attraktiv, selv hvis vi kun skal have dækket vores udgifter til slutrengøring og forskudt ferie for de medarbejdere, der skal møde ind ved ankomst og afgang. Derudover er der nu kommet krav fra Fødevarestyrelsen om, at lejere skal have eget egenkontrolprogram.
Vi fastholder den tidligere bestyrelses beslutning om, at skolen ikke udlejes eller udlånes til eksterne aktører.

 1. Skolens status

Eksamen er vel overstået for både eleverne og lærere/censorer.

De sidste dage: Lidt bøvl med natterend og anden slendrian. Nogle elever er ”gået på mental sommerferie”.

Kort økonomisk gennemgang. Selvom alle pladser ikke er besat til næste skoleår, ser året stadig fornuftigt ud.

 1. Godkendelse af årsplan og indholdsplan 2023-24

Bestyrelsen har godkendt:

”Årsplanen 2023-24: Med mulighed for ændringer”

”Indholdsplan 2023-24: Med mulighed for ændringer”

Underskrives af formanden på vegne af hele bestyrelsen.

 1. Elevrådets punkt

Intet nyt

 1. Projekt Højskole

Intet nyt

 1. Status på projekter
  Gifted Children (Lars)
  Intet nyt

  Fonde og sponsorater (Daniel, Nicklas og Rasmus)
  Sansehaven 94.000 kr. bevilget. Møde med Nordea Fondens repræsentant udsat pga. sygdom.

150t kr. fra Lokale- og Anlægsfonden også bevilget.

Rasmus: Påpeger andre muligheder for fondssøgning. ”Hus-Kunstnerordningen” Statens Kunstfond.

Fysiske rammer (Daniel og Kaare)
Der er en investeringsplan undervejs.

Østerskov-metoden (Vibe, Peter og Nicklas)

 • Bloomsbury udgiver til januar en bog om kreative skoler, hvor ØE er repræsenteret. Et interview med Vibe om, hvordan vi bruger kreativiteten i vores undervisningsmetode og støtter eleverne i at udfolde deres kreativitet.

 • Et BBC- radioprogram med Asta (elev) og Vibe udkommer til efteråret. Handler om neuro-diversitet og hvordan vi i praksis håndterer dette. Sendes på BBC Radio One i løbet af efteråret.

 • Dokumentarfilmen af C. Magid er lige straks færdig. Købt af DR. VE og to medarbejdere har set den, inden den går videre til den sidste redigering. Dokumentaren tegner et kærligt billede af skolen. Den kan vi godt være stolte af. Planen er, at den sendes i foråret.

 1. Eventuelt
  Invitation til sommerfest torsdag 10.08.23. Bestyrelsen er velkommen.

 2. Gen-konstituering af bestyrelsen
  Lars W træder tilbage som næstformand. Posten overtages af Rasmus Lyngkjær Pedersen. Daniel Bliss fortsætter som formand.

 3. Næste møde
  Vibe har udsendt doodle med datoer for kommende møder.

 4. Punkter til kommende bestyrelsesmøder
  Dataindsamling til dialog (FU)

 5. Lukket punkt
  Overskriften var: Trivsel og udvikling i huset.Referat af Bestyrelsesmøde 09-05-2023

Dagsorden bestyrelsesmøde

Tirsdag 09.05.2023 kl. 17:00 – 21:00 i Eldorado

Deltagere: Daniel, Lars W (Online), Peter, Nicklas(OL), Lars K, Jacob(OL), Rasmus, Alexander, Mette T, Kaare, Vibe, Vitus.

Afbud: Henrik, Karina

Referent: Kaare

Ordstyrer: Vitus

 1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow

 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  GF: Velkommen til den nye bestyrelse

 2. Skolens status.
  Vi er stadig på 88 elever og forventer at slutte året der. Stemningen i elevflokken er god, men som forventet er der lidt eksamensnervøsitet og sidst-på-skoleåret-tristesse at spore.

  Budgetopfølgningen for første kvartal ser flot ud, og vi ligger med et højere overskud end budgetteret for den periode.

Elevoptaget til næste år har desværre taget en drejning. Vi har haft alle pladser fyldt, men der er sket frafald undervejs, så vi har pt 10 ledige pladser til næste skoleår. Dem arbejder vi selvfølgelig målrettet på at fylde, men det er ikke realistisk at starte med et fuldt hold efter ferien.

 1. Elevrådets punkt: Elevrådet er ikke tilstede i dag.

 2. Projekt Højskole

Lagt lidt i dvale pt. Vi har færdige tegninger i InDesign. Prospekterne skal tilpasses de enkelte fonde, der skal søges. Fundraisingplan er klar. Kommunen er stadig på banen, men vi rækker ud efter et ”letter of intent”, når vi kommer længere frem i processen. Der er overvejelser i gang om at søge midler til at søge midler.

 1. Status på projekter
  Igangværende projekter:
  Gifted Children (Lars W):
  Har reklameret for ØE på Facebook via Gifted Children.

  Fonde og sponsorater (Daniel, Nicklas og Rasmus)

Daniel: Er i kontakt med Bygge- og anlægsfonden vedr. udeområderne.


Fysiske rammer (Daniel og Kaare):

Daniel: TAP, ledelsen og Daniel laver en investeringsplan for vedligehold og renovering (5 årsplan)

KB: Update på fjernvarme og den nyfundne olietank.


Bæredygtighed (udgår som selvstændigt punkt, men bliver fremtidigt en del af ”Skolens status”.)


Østerskov-metoden (Vibe, Peter, Nicklas):

VE: BBC/Richard Power vil gerne lave et program om undervisning, der tilgodeser neurodiversitet. Mere følger, når det bliver mere konkret.

Dokumentarfilm:

Strøget af listen, mens vi venter på Camilla Magids film.


Revidering af listen + tovholdere:

De nye medlemmer: Rasmus vil gerne arbejde med fundraising ift. Akademiet og de børn, som ikke har så mange midler.

 1. Eventuelt

Jacob: Kan man få mere rå data til møderne eller hvordan er kulturen ift. til det?

Svar: Kvartalsmæssige økonomiske udmeldinger ER på programmet.

Tilfredshedsundersøgelse, elevoptag, elevsammensætning, mm.

FU samles og laver et forslag til dataopsamling/dialog.

Alexander: Fastaval? Hvad er status på samarbejdet?

Svar: VE: Vi vil gerne samarbejde med Fastaval ift. kreativitet og udvikling af nørderier.

Daniel: Vi vil gerne samarbejde. Vores primære fokus er på at være skole og hjem for de nuværende elever, så samarbejder skal være forenelige med den præmis.

Rasmus: Gamle ØE-elever er overalt i Fastaval-organisationen. Der arbejdes med at lave trainee-agtige ordninger, hvor man tager et socialt udviklingsansvar.

Lars K: Fastaval Junior er et godt rekrutteringsgrundlag fremover. Anbefaling af at tage kontakt til Fastaval Junior. Lars K. har kontakten.

 1. Næste møde
  Mandag 19. juni kl. 17:00 – 21:00

 2. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

 • Dataopsamling til dialog. Hvad sker der på skolen? Kan vi aflæse nogle tendenser i det?

 • Udlejningsmodel? Skoleåret fritaget. Hvad koster det? Kan vi lave en beregning? Hvem gør det?

 1. Lukket punkt
  Overskriften for det lukkede punkt var: Trivsel blandt medarbejderne

Referat af Generalforsamling 16-04-2023

Østerskov Efterskole

Referat af ordinær generalforsamling i skolekredsen

Søndag den 16. april 2023 kl. 13.00-16.00

I Frejas Sal på Østerskov Efterskole, Hobro

16 stemmeberettigede, 14 kan stemme til personvalg
Referent: Kaare

Dagsorden

 • Valg af dirigent: Vitus er valgt.

  Det føres til referat, at GF er rettidigt varslet.

 • Bestyrelsens beretning.

  Formanden beretter:

Langtidssygemelding i ledelsen, Coronaens indvirken økonomisk pga. elevfrafald. Skolens drift er ikke og var ikke i fare. Erfaringer fremadrettet: Nye økonomiske styringssystemer, mere kontrol, mere fokus på huset/trivsel. ”Alle vil Østerskov”: Der er stor søgning på det pædagogiske islæt på ØE både fra udlandet og herhjemme. Højskoleprojektet er stadig i fremtidens perspektiv. Der er spørgsmål ift. ledelsesstruktur.

 • Forstanderens beretning

  Vibe beretter: Optagets mærkværdigheder. Det er ikke altid smart at være fyldt op tidligt, da det lukker for muligheden for at fylde op. Vi fulgte efterskoletrenden med stort frafald sidste skoleår. Udekøkkenprojektet er færdiggjort. Nye projekter tilgår med fondsansøgninger. Afslutningsceremoni i det grønne. Akademi og Orkerne kommer var på besøg i sommerferien. Skolestart med nyansat naturfagslærer Simon. Samarbejde med Elizabeth Angerer, Utrecht Uni. Nye traditioner: (Succes gentaget én eller flere gange..) Halloweenfest, gammel elevdag (justeret i form og indhold). Studietur til Burg Stahlek, Bacharach. Ud af huset: Beograd, Forum, Knudepunkt.

 • Godkendelse af det reviderede regnskab. Der stilles spørgsmål ift. forholdet mellem afskrivning og underskuddets størrelse. Det arbejdes igennem under mødet. Spørgsmålsstiller er tilfreds med forholdet. Regnskabet er enstemmigt godkendt.

 • Indkomne forslag: Der er ikke nogen.

 • Fastsættelse af kontingent

  Kontingentet for medlemskab af skolekredsen er pt. 50 kr. pr. år, og der er i skrivende stund ikke stillet forslag om ændring.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter.

  Bestyrelsen består af 8 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter.

Af bestyrelsens nuværende medlemmer er Jakob Bavnshøj, Kjartan Annesen og Lars Walmar på valg for en 2-årig periode. Lars Walmar ønsker genvalg, men hverken Jakob Bavnshøj eller Kjartan Annesen genopstiller til bestyrelsesmedlemsposter.  Der skal derfor vælges to bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Derudover skal der vælges to suppleanter.

De fem bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg er: Daniel Bliss, Peter Dyring-Olsen, Nicklas Hakmann Petersen, Jacob Kronby Schulze (repræsentant fra Bifrost) og forældrerepræsentant Karina Gudme Worninger samt suppleant Julie Bjørkmann, som vælges af forældrekredsen på første skoledag 13. august.


Valgt for en 2-årig periode:

Lars Walmar
Lars Kroll
Rasmus Lyngkjær Pedersen

Suppleanter:
1. suppleant: Alexanders Kirkegaard
2. suppleant: Henrik Sloth.

 • Valg af revisor

  Nuværende revisor er revisionsfirmaet BDO. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.

BDO er valgt.

 • Eventuelt: Intet

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Umiddelbart efter GF holdt bestyrelsen konstituerende møde.

Daniel Bliss er valgt til formand.
Lars Walmar er valgt til næstformand.

Referat af Bestyrelsesmøde 27-02-2023

Dagsorden bestyrelsesmøde

27-02-2022 Klokken 17.00 – 20.00

Mødedeltagere: Vibe, Kaare, Lars, Jakob, Kjartan, Julie, Daniel, Vitus, Karina, Mie, Mette T, Jacob, Peter, Lars, Elevrådet

Afbud: Kjartan, Nicklas

Online: Julie

Referent: Kaare

Ordstyrer: Daniel

1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde

Akademi, sådan gik det: VB: Arbejdsgange, skal revideres ift. det markant større antal deltagere, ellers gik det fint. Der var run på. Billeder på deltagere?! Dygtige hjælpere, som vi skal passe på. ME: Meget søde deltagere i år. Ikke flere end 5 ekstra næste gang.

Allycorns generalforsamling, sådan gik det: VE: En lang første GF (4,5 timer). De er glade for den åbne tilgang for mange. God dialog om, hvad vi skal. Der er allerede lagt Con-lign. Aktiviteter i kalenderen.

Renovering af kloakker, noget nyt?: Vi taler med et stort selskab om sokning af kloakkerne.

Fornyelse af elselskab, noget nyt?: Vi har fået et tilbud på en flat-rate, men takkede nej. Til gengæld har vi sagt ”Ja” til at plante træer, som gør, at vi bliver 100% CO2-neutrale.

3. Skolens status

Skolens optagelsesprocedure bærer frugt og frafaldet er meget Optaget er flot og vi har 6-8 pladser tilbage til næste årgang.

Personalet er påvirket af dagens nyheder.

4. Elevrådets punkt

Program og mærkesager:

Øget fokus på den demokratiske proces og behov for at øve sig i at være aktive og vedholdende.

5. Godkendelse og fremlæggelse af årsregnskab (Mie, Vibe og Kaare)

Fremsendes til underskrift på mail via Penneo, fremlægges mundtligt på mødet: Mie fremlægger årsregnskabet, alle har udleveret detaljerede oversigt på papir. Husk at skrive under og stil spørgsmål, hvis der er noget, som man ikke forstår.

6. Projekt Højskole - siden sidst (Vibe)

Projekttegningerne er i vej, som vi kan sende ud med fondsansøgningerne. Lars: Er vi sikre på kommunens tilsagn? VE: Vi er ikke bekymrede, - Hobro som fremtidens uddannelsesby passer godt ind i vores koncept. Fundraising kan gå i gang omkring sommer.

7. Deltagelse i Efterskoleforeningens årsmøde

Turen er aflyst

8. Opdatering af vedtægter til Generalforsamling - UDGÅR

9. Forberedelse af generalforsamling

Vi kigger på sidste års-referat. Daniel laver et forslag, som rundsendes. På valg: Jakob, Lars, Kjartan. + Julie, som er forældre-repr.-suppl.

Jakob genopstiller ikke.

Lars genopstiller gerne. Kigger på motivationen.

Vi mangler 2 + en suppl. (Mie og Vibe har 2 i kikkerten)

Vi skal holde øjnene åbne for kandidater inden for højskole-, politik-, kulturorganisationer, der ligger vores kultur nær. Ledelsen kigger på listen og vælger folk at prikke.

10. Status på projekter

 • Gifted Children: Lars: Der er fin

 • Fonde og sponsorater: Daniel og Nicklas: Planen for højskolen er klar. Daniel har en liste og de laver en prioritering. Daniel har en aftale på plads med Würth.

 • Fysiske rammer: Daniel og Kaare: Der er et udeområdeprojekt, der kører. 6 underprojekter til en samlet værdi af knapt 1 mio. kr. Ansøgningerne er ude eller undervejs.

 • Bæredygtighed: Mette og Kjartan: Intet

 • Østerskov-metoden: Peter, Vibe, Daniel og Nicklas: VE: Esben har været i Tyskland og der kommer en flok herop i sensommeren. Inviteret til konference i Tyskland. Edularp-konference senere på året.

 • Dokumentarfilm: Kjartan og På pause, indtil vi har set de igangværende dokumentarfilm – måske de dækker behovet, i så fald udgår punktet.

11. Eventuelt

Fastaval: Hvad må eleverne? Hvad er alkohol-politikken? Vi snakker om hvilke præmisser, der ligger til grund for reglerne.

12. Næste møde

Næste ordinære møde 9. maj. Generalforsamling: 16. april.

13. Punkter til kommende bestyrelsesmøder:

14. Lukket punkt

Intet

Referat af Bestyrelsesmøde 26-01-2023

Referat bestyrelsesmøde

26-01-2023 Klokken 17.00 – 20.00 

Mødedeltagere: Vibe, Kaare, Nicklas, Lars, Jakob, Kjartan, Julie, Daniel, Vitus, Karina, Mie, Mette T, Jacob, Elevrådet

Afbud: Peter, Lars, Karina

Online: Alle

Referent: Vibe
Ordstyrer: Vitus

 1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow

 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  Ingen

 2. Skolens status
  Alt går planmæssigt. Der er lidt vinterstemning i elevflokken.
  Et par elever er stoppet siden sidste møde, og vi har fået én ny ind og muligvis en mere på vej.
  MUS er ved at være afviklet for hele personalet. Generelt er alle glade og størstedelen kan se sig selv i højskoleprojektet.
  Optag næste år: Vi har knap 10 ledige pladser, hvoraf de 5 er de sociale pladser, som vi holder til efter vinterferien.
  Vi har sagt ja til et samarbejde med Københavns Kommune, hvor vi er på deres liste over efterskoler, som er gode til sårbare og udsatte unge. Det forpligter ikke til at optage en elev, men det betyder, at vi er ”forhåndsgodkendt” som én af de efterskoler, som kommunen gerne vil betale for ophold på.
  Der er Akademi i vinterferien, og der er ved at være fyldt godt op.
  Ordinær GF for Østerskov Alicorns foregår på Østerskov søndag den 5/2.
  Vi er i gang med at indhente tilbud på renovering af kloakker. Kigger også på forlængelse eller fornyelse af aftale med elselskabet.


 3. Elevrådets punkt
  Nyvalgt elevråd. Vender tilbage med program og mærkesager på næste møde 😊

 4. Projekt Højskole - siden sidst (Vibe)
  Er i skriveboble. Primært fondsansøgninger. Pt får vi rigtig mange henvendelser fra udlandet vedr. mulige samarbejder. Vi siger ja til så meget som muligt, fordi det er med til at udbrede kendskabet til vores metode. Der er bl.a. deltagelse i en engelsksproget bog om ”Schools of Thought” undervejs samt mulig deltagelse i en dokumentar om nordisk larp.

 1. Deltagelse i Efterskoleforeningens årsmøde
  Vi tager 4 ansatte og et bestyrelsesmedlem afsted. Der kommer et lille referat, når vi er tilbage fra årsmødet.

 2. Status på projekter
  -
  Gifted Children: Lars
  Kører videre i det kommunale spor. Ellers intet nyt.
  - Fonde og sponsorater: Daniel og Nicklas
  Intet nyt. Er primært rettet mod højskoleprojektet og de fysiske rammer.
  - Fysiske rammer: Daniel og Kaare
  Fondsansøgning til renovering af udeområder er snart klar til at ryge afsted. Den indeholder bl.a. en gennemgribende renovering af landsbyen. Det har været en lang proces for at tilgodese så mange interessenter som muligt.

  - Bæredygtighed: Mette og Kjartan
  Intet nyt.

  - Østerskov-metoden: Peter, Vibe, Daniel og Nicklas
  Masser af interesse fra udlandet, både med forespørgsler om foredrag, dokumentarfilmoptagelser m.m.

- Dokumentarfilm: Kjartan og Mie. På pause, indtil Camilla Magids dokumentar er afsluttet.

 1. Eventuelt
  Intet

 2. Næste møde
  februar 2023

 3. Punkter til kommende bestyrelsesmøder:
  Efterskoleforeningens årsmøde
  Højskole -de færdige tegninger til fondsansøgningerne
  Opdatering af vedtægter til GF
  Forberedelse af GF


 4. Lukket punkt
  Intet

Referat af Bestyrelsesmøde 12-12-2022

Dagsorden bestyrelsesmøde

12-12-2022 Klokken 17.00 – 21.00  (julefrokost 18.30)

Mødedeltagere: Vibe, Kaare, Nicklas, Lars, Jakob, Kjartan, Julie,

Daniel, Vitus, Elevrådet

Afbud: Karina, Mie, Mette T, Jacob

Online: Julie, Nicklas

Referent: Vibe
Ordstyrer: Vitus

 1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere,

kørsel indberettes via Digiflow

 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  Lån – banklån, realkreditløn (Jakob

Bifrost generalforsamling

Alicorns – nye gl. elev- og frivilligforening

 1. Skolens status
  Elevtallet er 90. Dvs. ingen frafald eller udskiftninger siden sidste møde. Der har været en anelse vintertungsind, som der oftest er i de mørke måneder, og så har pesten hærget. (Når corona nu ikke længere er en ting, virker det passende med en Østerskov-pest. Det minder utrolig meget om en strid forkølelse/mild influenza). Ellers er stemningen god blandt både elever og personale. Optaget til næste år ser fornuftigt ud, og vi forventer at have afviklet de sidste optagelsessamtaler og få de sidste pladser fyldt inden påske.

  Vi er færdige med skiftet til SkoleIT, og vi er meget begejstrede.

 1. Godkendelse af budget for 2023
  Budgettet er godkendt. Det er endvidere godkendt, at der vil blive foretaget løbende justeringer og rettelser, hvis det bliver nødvendigt.

 2. Elevrådets punkt
  Intet

 1. Projekt Højskole - siden sidst (Vibe)
  Præsentation af de første tegninger. Bestyrelsen giver skriftlig feedback i løbet af december. Tegningerne præsenteres for personalet i januar. 

 1. Status på projekter
  -
  Gifted Children: Lars
  Kører videre i det kommunale spor.
  - Fonde og sponsorater: Daniel og Nicklas
  Intet nyt.
  - Fysiske rammer: Daniel og Kaare
  Fondsansøgning til renovering af udeområder er klar. Afventer de færdige tegninger, og så kan den sendes.
  - Bæredygtighed: Mette og Kjartan
  Intet nyt.

  - Østerskov-metoden: Peter, Vibe, Daniel og Nicklas
  Elizabeth Angerer har afsluttet sit speciale og fremlægger det den 19. december.
  - Dokumentarfilm: Kjartan og Mie. På pause, indtil Camilla Magids dokumentar er afsluttet.
  -Østerskov Højskole: Mie, Vibe og Kaare
  Flyttes fra projektlisten og vil fremover være et fast dagsordenspunkt.

 1. Eventuelt
  Peter tilbyder at besøge skolen og fortælle om Animation Workshop. Vibe kontakter ham og træffer aftale.

 2. Næste møde
  Der kommer en doodle ud i løbet af ugen, så vi kan planlægge møderne for det næste halvår.

 3. Punkter til kommende bestyrelsesmøder:
  Højskole -fast punkt

 4. Lukket punkt
  Intet

Referat af Bestyrelsesmøde 07-11-2022

Referat bestyrelsesmøde

07-11-2022 Klokken 17.00 – 18.00 online på Teams.

Mødedeltagere: Vibe, Kaare, Mie, Nicklas, Lars, Jakob, Kjartan, Jacob, Julie, Daniel

Afbud: Karina, Mette T, Vitus, Elevrådet

Referent: Vibe
Ordstyrer: Daniel

 1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow

 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  Ingen

 1. Skolens status:
  Elevtallet er 90.

  Vi er i gang med optagelsessamtalerne til næste skoleår. Vi skriver pt op til venteliste.

  Vi er undervejs med at skifte IT-udbyder. Det giver lidt pres på huset og administrationen, men det tegner til at blive godt, når vi er igennem det.

  Babyboomet blandt de ansatte fortsætte. Vi har lige budt velkommen til baby nummer 4 indenfor et år, og der kommer én mere inden jul.

  Siden sidst: Vi havde en god studietur til Burg Stahleck i Bacharach. Evalueringen peger i retning af, at vi nok ikke vælger lokationen igen, primært pga de logistiske udfordringer ved at afvikle et rollespil på et bjerg, hvor busserne ikke kan køre op med alt vores grej.

 1. Elevrådets punkt

Ikke til stede

 1. Projekt Højskole - siden sidst (Vibe)

Byg&Brand er sat i direkte kontakt med kommunens Plan-afdeling, så de kan koordinere byggeprojektet direkte.
Vibe er primær tovholder på højskoleprojektet.
Vibe og Ivajlo er inviteret til at lave en præsentation af Østerskovs metode på et Play Symposium arrangeret af Edinburgh Universitet.

 1. Lån – banklån, realkreditløn (Jakob)
  Overvejelse: Kan der være penge at spare ved at omlægge vores nuværende lån?

  Daniel og Mie snakker med Elin og kigger på mulighederne.

 2. Status på projekter
  -
  Gifted Children: Lars
  Der sker en del på det kommunale spor. Fokus ser lige nu ud til at være på trivselsaspektet, så det ikke fremstår elitært.

  - Fonde og sponsorater: Daniel og Nicklas:
  Opsummering af oplægget fra bestyrelsesweekenden.

  Arbejder pt på nogle medarbejderrabatter hos lokale spilpushere.

  - Fysiske rammer: Daniel og Kaare.
  Fondsansøgninger til udeområderne er undervejs. De store planer handler om fornyelse/renovering af landsbyen, anlæggelse af sansehave og amfiteater samt træningsbane. Projektet prioriteres i den rækkefølge, midlerne ruller ind.

  - Bæredygtighed: Mette og Kjartan:
   

  Intet nyt.


- Østerskov-metoden: Peter, Vibe, Daniel og Nicklas:
Elizabeth Angerers speciale er snart afsluttet.
Lisa Gjeddes projekt står lidt stille, da fondssøgningen endnu ikke har båret frugt. Lisa har desuden sagt ja til at være sparringspartner på højskole-projektet.

- Dokumentarfilm: Kjartan og Mie. På pause, indtil Camilla Magids dokumentar er afsluttet.

-Østerskov Højskole: Mie, Vibe og Kaare Se ovenfor.

 1. Eventuelt
  Bifrosts Generalforsamling 18.-20. november. Østerskov deltager med 3 (muligvis 4) delegerede.

 2. Næste møde
  december. Julefrokost. Vi holder det her på skolen.

 3. Punkter til kommende bestyrelsesmøder:

 4. Lukket punkt
  Intet

Referat af Bestyrelsesmøde 27-09-2022

Dagsorden bestyrelsesmøde

27-09-2022 Klokken 17.00 - 21.00 fysisk samt online på Teams.

Mødedeltagere: Vibe, Kaare, Mie, Vitus, Mette T, Nicklas, Lars, Jakob, Kjartan, Jacob, Julie  

Afbud: Daniel, Peter

Teams: Nicklas, Kjartan, Jacob, Mette T

Referent: Kaare
Ordstyrer: Vitus

 1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow

 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  Bestyrelsen kommer lidt før / bliver lidt længere før/efter bestyrelsesmøder for at lære eleverne at kende. Nogen i dag? Julie og Lars bliver i dag. Nogen næste gang?

 1. Skolens status:
  Efterskolernes Dag: 65 familier, 19 tilmeldinger.

  Vi er begyndt at skrive op til venteliste til kommende skoleår.

  Studietur en i uge 41 gårs til Sydtyskland, Bacharach + Koblenz.

  Deltidspedelmedhjælper, Jens, starter 1/10. Babyboom blandt medarbejderne i efteråret betyder, at vi skal slå en lille håndfuld barselsvikariater op for det kommende skoleår.

 1. Elevrådets punkt

Ingen punkter

 1. Planlægning af bestyrelsesweekend (Vibe)
  Lørdag den 1. oktober i Giftskabet i Hadsund

Forplejning er fikset (ME) Daniel bringer morgenbrød. Helles køkken servicerer med frokost og aftensmad.

VE gennemgår programmet for dagen.

Mini-workshop: Bl.a. samarbejdspartnere pro/con, branding, forankring i lokalområdet (fx kommunen, fjordbyerne, osv.)

Fundraising - strategi.

Program slutter ca. 17.00 - derefter spisning og fri leg.

 1. Projekt Højskole - siden sidst (Vibe)

Arkitekterne Byg&Brand er hyret. Kommer med oplæg i uge 46.

Vi har været ude i verden til bl.a. Knudepunkt og i Beograd til konference. Godt modtaget rundt omkring. De anerkendte spil/leg-eksperter er vild med ideen.

Ideen spreder sig stille og roligt og glæder, der hvor vi kommer frem.

Kjartan: International funding? VE: EU-bureaukrati er ikke ønskeligt, men vi satser på at den internationale fokus kan åbne døre/netværke.

Kjartan: Small scale partnership i idéfasen?

Mie: Erasmus-midler kan komme på tale til især sommerhøjskole-kursus.

 1. Merchandise (Mie)

Næste år. Efterlyser erfaringer med producenter.

Nye navne:

Arcane Tin Man

Thy Dice

Lars skaffer priser på stof.

 1. Nuværende bygninger, status og visioner (Mie)

Højskolen spænder ben for udbygning.

Renovering SKAL iværksættes. Badeværelser er i spil. Badehuse tilbygges? Kloaker, solenergi, Køkken (er for lille af kapacitet ift. at producere mere mad fra bunden af.)

Kjartan: Bæredygtighed indtænkes fra starten på al nybygning.

Der tales lidt om badeforholdene.

 1. Skolens udlånsmuligheder (Jacob)

Bifrost - rollespilsarrangør mangler steder at være.

Hvad er argumentationen for at stoppe for udlån/booking?

Mie: Tid og personale. Det er ikke muligt i forhold til vores personales overenskomstmæssige arbejdsforhold.
Vibe: Hensynet til de nuværende elever vejer tungest, og derfor udlejer vi ikke længere i de korte ferier i løbet af skoleåret. Det giver uro for vores sårbare elever, når de ved, at deres senge er udlånt til fremmede. Derudover skal vi fra 2024 selv bruge skolen i sommerferierne til at afvikle sommerhøjskole.
Vi vil meget gerne støtte op om og samarbejde med rollespilsmiljøet, men vi er først og fremmest en skole, og hensynet til elever og medarbejderes trivsel og rettigheder vil altid komme først.

 1. Status på projekter
  -
  Gifted Children: Lars: Det ruller stadig.

  - Fonde og sponsorater: Daniel og Nicklas:
  Højskoler: Update på lørdag.

  - Fysiske rammer: Daniel og Kaare.
  Arkitekt på haven - i gang med opmåling ift. at skabe mere levedygtige bygninger.

  - Bæredygtighed: Mette og Kjartan:
   Dejligt at bæredygtighed er en integreret del af højskoleprojektet.

  - Østerskov-metoden: Peter, Vibe, Daniel og Nicklas: På pause, mens vi afventer Elizabeth Angerers speciale.

  - Dokumentarfilm: Kjartan og Mie. På pause, indtil Camilla Magids dokumentar er afsluttet.

  -Østerskov Højskole: Mie, Vibe og Kaare Se ovenfor.

 2. Eventuelt

 3. Næste møde
  november 2022 (mandag)

 4. Punkter til kommende bestyrelsesmøder:

Lån - banklån. Realkreditlån (Jakob)

 1. Lukket punkt
  Intet

Referat af Bestyrelsesmøde 25-08-2022

Dagsorden bestyrelsesmøde

25-08-2022 Klokken 17.00 - 21.00 fysisk samt online på Teams.

Mødedeltagere: Vibe, Kaare, Mie, Daniel, Vitus, Mette T, Nicklas (online), Karina (forældrerepr.), Jacob (Bifrost), Torben, Peter, Julie (forældrerepr.-supl.)

Afbud: Elevrådet (ikke valgt endnu), Kjartan, Søren, Lars, Jakob B, Torben

Referent: Kaare
Ordstyrer: Vitus

1. Formalia
Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow: Penneo underskriftsrum, kørselsgodtgørelse og udlæg ifm. bestyrelsesarbejde indberettes via Viggo, hvor der ligger et indberetningssystem

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde
Aktivitetsaften med bestyrelsen for at lære eleverne at kende. Hvornår?
De næste to bestyrelsesmøder lægges der op til at inddrage eleverne.

3. Skolens status
Intro/opstart er gået godt. Det er en god flok. Optagelsessamtalerne har båret frugt. Optag til næste år er meget fint i vej. Det ser ud til at være fuldt booket snart.

Simon er startet som naturfagslærer, Valdemar er startet som barselvikar i Klanen.

Vi kigger efter en afløser for Jens Jørgen.

Forstudietur til Bacharach. Programmet er stort set færdigt.

Budget: Stort frafald har sat sit spor. El, gas lægger pres på budgettet. Budgettet bærer derved præg af konjunkturerne i samfundet generelt.

Vi taler lidt om optagelsessamtalerne og deres betydning.

4. Elevrådets punkt

Ikke til stede

5. Planlægning af bestyrelsesweekend
Lørdag den 1. oktober i Giftskabet i Hadsund

Oplæg fra Jacob (Bifrost)

Højskolesnak (fundraisingplan, indholdsplan, mm.)

6. Projekt Højskole
Vibe fremlægger timeline for Højskoleprojektet. Beslutningspunkt: Er der opbakning til at investere de nødvendige økonomiske og personalemæssige ressourcer til at få projektet i gang?
Tilbud fra arkitektfirma om designproces (Daniel): Daniel fremlægger erfaringerne fra Byg & Brand fra Thisted, som laver analyser, skitser, budget- og byggetidsoverslag og projektbrochure til fondssøgning. Pris: 143.750 kr.

Budgetoverslag udarbejdet. Fagspecialiseret højskole med 60 elever, 30 værelser, storkøkken for både efterskole/højskole.

Beslutning: 5/5 stemmer for Beslutningspunktet.

Personalemæssige overvejelser (Vibe og Mie)

Vibe forklarer om behovet for at allokere tid til projektstyring i den indledende projektopstartsfase.

7. Udfasning af kønnede værelser
Det har været en god og bred snak.

8. Status på projekter


-
Gifted Children: Lars

- Fonde og sponsorater: Daniel og Nicklas

- Fysiske rammer: Daniel og Kaare

På mødet i oktober taler vi videre om emnet.

- Bæredygtighed: Mette og Kjartan:
Der kommer en kok fra Økologisk Landsforening og giver hjælp til udvikling.

- Østerskov-metoden: Peter, Vibe, Daniel og Nicklas

Lizzy har afsluttet sit projekt hér, men fortsætter med en workshop i læringsmiljøet, afholdes i Beograd.

- Dokumentarfilm: Kjartan og Mie. På pause, indtil Camilla Magids dokumentar er afsluttet.

-Østerskov Højskole: Mie, Vibe og Kaare

9. Eventuelt

Jacob fra Bifrost: Vil gerne låne skolen (Punkt til næste møde)

Merchandise: Til nye bestyrelsesmedlemmer: Brug linket på Viggo.

Animationsfestival i Viborg.

10. Næste møde
september 2022

11. Punkter til kommende bestyrelsesmøder
Merchandise (Mie)

Nuværende bygninger, status på.

Bifrost vil gerne tale om skolens udlånsmuligheder.

12. Lukket punkt
Intet

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 25-08-2022

Østerskov Efterskole

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i skolekredsen

Torsdag den 25. august 2022 kl. 17:00

I Frejas Sal på Østerskov Efterskole, Kirketoften 4, 9500 Hobro

Det noteres, at den ekstraordinære generalforsamling er efter forskrifterne korrekt indvarslet og gennemført.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent: Vitus

 2. Indkomne forslag:

  Anden behandling af forslag til vedtægtsændring, som blev vedtaget på den ordinære Generalforsamling. Se referat fra GF 2022.

Stemmeberettigede: 3

Stemmer for: 3

Vedtægtsændringen er vedtaget.

 1. Meddelelser

  Ingen

Mange hilsner,

Bestyrelsen

Referat af Bestyrelsesmøde 24-05-2022

Dagsorden bestyrelsesmøde

24-05-2022 Klokken 17.00 - 21.00 fysisk samt online på Teams.

Mødedeltagere: Vibe, Kaare, Daniel, Vitus, Mette T, Nicklas, Jakob, Søren, Peter, Dorte, Elevrådet (Percy, Benjamin)

Afbud: Mie, Morten, Kjartan.

Referent: Kaare
Ordstyrer: Vitus

 1. Formalia

  Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow.
  Vibe og Daniel fortæller.

 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  Ingen

 2. Skolens status
  Eksamen, skr. er afviklet. Det er gået fint.

  Resten af året lægges frem i aktiviteter med fokus på afslutning.

  Optagelse 23/24: Ser ud til at være på vej til at være lukket allerede.

  Vi arbejder på at udfase kønsopdeling af værelserne.

  Mie holder pt ferie. Vi forventer en gradvis tilbagevenden på jobbet fra august.

 1. Elevrådets punkt
  Intet nyt.

 2. Opfølgning fra GF?
  Den ekstraordinære generalforsamling skal planlægges. VE starter en Doodle.

 1. 8. klasse på Østerskov?
  Indstilling fra SU: Forslag om at nedlægge 8. klasse på Østerskov fra skoleåret 23-24, dog med mulighed for at optage 8. klasser midt i skoleåret mhp. at fortsætte i 9. klasse.

  Afstemning: Bestyrelsen vedtager forslaget enstemmigt.

 1. Opholdsbetaling
  Forslag om justering af opholdsbetaling for at imødekomme de stigende udgifter pga. den generelle prisudvikling på kost og forbrug.
  Se vedhæftede bilag.

  Forslaget er enstemmigt godkendt til implementering.

  Som underpunkt til dette fortæller Daniel om solcelleanlæg. Opdeles i 31, 61, eller 95 % dækningsgrad ift. vores forbrug. (95% svarer til 960 kvm. til 1,4 mio. i investering). Dette er de grove tal.

  Daniel går videre med projektet.

 1. Status på projekter
  -
  Gifted Children: Lars

  - Fonde og sponsorater: Daniel og Nicklas

  Nicklas og Daniel viderefører projektet.

  - Fysiske rammer: Daniel & Kaare (indtræder i projektet):
  Intet nyt.

  - Bæredygtighed: Mette, Kjartan, Vitus (træder ud af projektet):
  (Solceller (!), Mette har sagt ja til at indgå i et økologiprojekt med Økologisk Landsforening (som betaler for det)

  - Østerskov-metoden: Peter, Vibe, Daniel, Nicklas (indtræder)

  Lizzy afslutter sit projekt med en workshop i Beograd, hvor Vibe og Ivajlo deltager.

  - Dokumentarfilm: Kjartan og Mie. På pause, indtil Camilla Magids dokumentar er afsluttet.
  Intet nyt.

  -Brobygning for Klanelever: Dorte, Kaare og Vibe: Projektet henlægges. Der afventes et politisk udspil.

  -Østerskov Højskole: Mie, Vibe og Kaare
  (Lukket punkt)

 1. Eventuelt
  Peter: Efterlyser en aktivitetsdag/-aften, som er lidt mere interagerende med huset og eleverne.

  Nicklas: Måske kan bestyrelsesmedlemmerne bidrage med noget til skolen som helhed med aktiviteter og deres viden/erfaring/nørderier.

 1. Næste møde
  VE Doodler (August)

 2. Punkter til kommende bestyrelsesmøder.

 • Planlægning af bestyrelsesweekend.

 1. Lukket punkt
  Intet

Ledelsens beretning ved generalforsamling 24-04-2022

Ledelsens beretning GF 2022

”(Farvel og) Tak, pandemi”

Nogle gange er det store omvæltninger, der skal til, før man rigtig får kigget egen praksis efter i sømmene. På den måde har Covid-pandemien været en gave og et los i bagdelen på ”plejer” -for ”plejer” er i sandhed død nu. Siden Mie og jeg tiltrådte som ledelse i 2019, har vi haft fokus på at sikre personalets trivsel og på at få givet skolens image en overhaling, så vi også kan sikre et godt elevgrundlag fremover. Der var vældig mange planer, men… ja… covid. Det satte tempoet lidt ned, overvældede os med regler, retningslinjer og anbefalinger, og lærte os interessante nye begreber som: ”høj dråbeafgivelse” og ”afstandskrav”. Det viser sig for øvrigt at entusiastisk liverollespil falder under kategorien ”aktiviteter med høj dråbeafgivelse”. Nogle gange skal man lade være med at spørge... Men heldigvis gav det også anledning til at kigge dagligdagen efter i sømmene og få spurgt os selv: Gør vi det her, fordi vi plejer at gøre det, eller fordi det giver mening?

Skoleåret 20-21 blev afsluttet næsten, som vi plejer, på trods af Covid-restriktioner. Vi slog et kæmpe telt op på P-pladsen, og så holdt vi ceremoni, som vi plejer, men med bedre afstand og bedre luftkvalitet. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi hvert eneste år er udfordret i fht plads, når vi inviterer forældrene indenfor, og særligt til ceremonien er der ofte rift om pladserne. Løsningen med et telt viste sig at være så god, at vi har besluttet, at det skal være modellen fremover. Tak, pandemi.

Skolestart i august 2022 føltes næsten som at starte forfra. Tænk sig, at man kan starte en årgang op uden at være inddelt i familiegrupper eller primærgrupper, og tænk sig, at forældrene måtte komme med indenfor og læsse podernes grej af. Fagre nye verden. Det betød også, at man pludselig måtte kramme igen. Det har eleverne benyttet sig flittigt af, og så er vi nogen, der ikke nødvendigvis har savnet det en hel masse i arbejdssammenhæng.

Efter to års voldsomt regelrytteri (fordi det ligesom var præmissen for at vi kunne fortsætte med at holde åbent) er vi faktisk blevet ret gode til det med regler. Og den vigtigste læring er nok, at regler kun har en værdi, hvis folk kan huske dem. Derfor startede vi skoleåret med en komplet revidering af skolens regelsæt for eleverne, og vi endte med 15 regler, som faktisk indeholder og rummer ånden i alle de 248 (cirka) regler vi havde før. Så tak, pandemi.

Farvel til restriktionerne betød også, at vi i dette skoleår har kunnet lave undervisning, ”som vi plejer”. Og så alligevel ikke helt, for vi lærte faktisk også en masse nyt under nedlukningerne og de efterfølgende restriktioner med strikse inddelinger af eleverne. Vi lærte at finde smuthullerne, så bureaukrati ikke spændte ben for indlevelse og læringslyst. Vi blev mindet om, at vores undervisningsmetode kan noget helt unikt, uanset om det foregår online eller live. Og vi fik i den grad bevist, at forpligtende fællesskab er fundamentet for efterskole, men at de fællesskaber findes i alle afskygninger og i alle regnbuens farver. Og på det helt lavpraktiske plan, så er der også flere nye forløb, som så dagens lys online under nedlukningerne, og som nu lever i bedste velgående i en live-version. Tak for det, pandemi.

Om end vi hælder mest til det positive livssyn her på stedet, så er der et par ting, som jeg ikke vil takke for. Og det er bl.a. prisen på byggematerialer. Av for den. Selvfølgelig kan det ses i den daglige drift, at det er lige lidt dyrere at få repareret de småting, der dukker op, men når man bygger for små 2 millioner, så bliver det pludselig meget tydeligt, at alting er blevet dyrere. Det gælder for øvrigt også energipriserne, men det er vist ikke kun covids skyld?

Elever

 • Startede med fuldt elevhold i august 2021 og har i dette skoleår haft det største frafald nogensinde. Andre efterskoler melder om samme tendens.

 • Søgningen til næste skoleår er så stor, at vi allerede i september havde tilmeldte nok til at kunne fylde skolen OG have venteliste. Det har vi ikke prøvet før.

 • Vi har indført optagelsessamtaler, så vi er sikre på, at vi får de rigtige elever af de rigtige årsager.

 • Vi har indført en ”social klausul” gældende fra næste skoleår, så vi reserverer 5 pladser, der først kan besættes efter vinterferien. På den måde får elever fra knap så ressourcestærke familier også muligheden for en plads, så optaget ikke udelukkende bliver efter først-til-mølle-princip.

Personale

 • Opnormering i år: TAP: En ekstra skolemor på deltid.

 • Opnormering fra næste skoleår: Lærer10

 • Opnormering fra næste skoleår: Klan4 slået sammen med PR-funktionen

Fremtidsudsigter

 • Alle pladser optaget til skoleåret 2022-23.

 • Der er allerede fyldt godt op til 23-24.

Tak

 • Til verdens bedste medarbejdere, der i den grad har handlekraft, eventyrlyst, rummelighed og evnen til indlevelse.

Tak for fleksibilitet under Mies sygemelding. Det giver virkelig følelsen af at løfte i flok, når I én efter én stikker hovedet ind og tilbyder jeres uforbeholdne støtte og hjælp.

 • Til bestyrelsen for godt samarbejde og opbakning. Hvor er der mange fantastiske projekter undervejs.

 • Til skolekredsen og de mange frivillige på og omkring Østerskov. Jeres indsats og bidrag er uvurderligt, og selvom det kan smutte i en travl hverdag, så skal I vide, at vi er enormt taknemmelige, fordi I igen og igen vælger Østerskov til.

Referat af Generalforsamling 24-04-2022

Østerskov Efterskole

 

Referat

Ordinær generalforsamling i skolekredsen

Søndag den 24. april 2022 kl. 13.00-16.00

I Frejas Sal på Østerskov Efterskole, Hobro

Generalforsamlingen er indvarslet rettidigt og er derved lovlig.

Dagsorden

 • Valg af dirigent:

  Valget faldt på Vitus Benzon, Ingen protester.

 • Bestyrelsens beretning v/ Daniel Bliss.

Overordnede punkter:

Der har været fokus på at holde indsatserne i forhold til ressourcerne til stede.

Tak for omstillingsparatheden i personalegruppen, både i forhold til corona og anden sygdom.

Skolekreds og frivillighedsprojektet, v. Frederikke. Arbejdet er sat i gang på baggrund af undersøgelsen. Vi har masser af engagerede frivillige, der lægger et stort stykke arbejde i og omkring skolen.

De fysiske rammer: Udekøkken, bålhytten, nyt værksted, ny lærerforberedelse. Lidt forsinkelse i processen, mest pga. corona.

Vi er populære i forskningsøjemed og ombejlet af div. medier.

Campus Østerskov Højskole. Et indbliks- og uddannelsessted, som vokser frem på grund af den store interesse for skolen og lærings- og undervisningssystemet.

Der blev efterspurgt mere info om Højskolen, - Vibe forklarer kort om ideen og hovedtankerne.

 • Forstanderens beretning

“Farvel og tak - pandemi”

Spørgsmål til beretningen: 0

Forstanderens beretning findes på hjemmesiden under Skolekredsen.

 • Godkendelse af det reviderede regnskab: Regnskabet er godkendt.

 • Indkomne forslag

Forslag om vedtægtsændring (Daniel Ganshorn Bliss):
Nuværende ordlyd:
Stk. 2: Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.
Ændringsforslag:
Stk. 2: Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Forstanderen foretager alle øvrige ansættelser og afskedigelser i samråd med den øvrige ledelse og efter de procedurer, der er opridset i Medarbejderhåndbogen.
Planlagte og vedvarende opnormeringer fremgår af budgettet og godkendes af bestyrelsen. Midlertidige opnormeringer, der er indenfor det godkendte budgets rammer, besluttes af ledelsen, og forretningsudvalget orienteres hurtigst muligt.

Stemmeberettigede: 16

Stemmer, for: 16

Stemmer, imod: 0
Vedtægtsændringen er vedtaget og skal gennem 2. afstemning på ekstraordinær GF.

 • Fastsættelse af kontingent

  Kontingentet for medlemskab af skolekredsen er pt. 50 kr. pr. år, og der er i skrivende stund ikke stillet forslag om ændring.
  Kontingentet er uændret.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter.

  Bestyrelsen består af 8 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter.

Af bestyrelsens nuværende medlemmer er Daniel Ganshorn Bliss og Peter Dyring-Olsen på valg for en 2-årig periode, og modtager begge to genvalg. Mette Schønning Lybæch ønsker ikke genvalg, og der skal derfor vælges yderligere et bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Derudover skal der vælges to suppleanter. Laura Gerlev Hansen ønsker ikke genvalg. Søren Hammer modtager genvalg.

De fem bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg er: Jakob Bavnshøj, Kjartan Annesen, Lars Walmar, Morten Pedersen (repræsentant fra Bifrost) og forældrerepræsentant samt suppleant, som vælges af forældrekredsen på første skoledag 13. august.


Opstillede kandidater til bestyrelsesmedlemspost:

Nicklas Hakmann, via link.

Daniel Bliss

Peter Dyring Olsen

Alle de opstillede er valgt for en 2-årig periode.

Opstillede suppleant-kandidater:

 1. suppleant: Søren Hammer

 2. suppleant: Torben Kudsk-Glavind

Alle de opstillede kandidater er valgt.

 • Valg af revisor

  Nuværende revisor er revisionsfirmaet BDO. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.

Revisoren er genvalgt.

 • Eventuelt

Der er ingen indkomne forslag.

Konstituering:

Efter GF mødtes den nye bestyrelse og konstituerede sig med Daniel Bliss som formand og Jakob Bavnshøj som næstformand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat af Bestyrelsesmøde 03-03-2022

Dagsorden bestyrelsesmøde

03-03-2022 Klokken 17.00 - 21.00 fysisk samt online på Teams.

Mødedeltagere: Vibe, Kaare, Daniel, Vitus, Lars, Dorte, Mette S, Kjartan, Peter, Morten(online), Elevrådet (Ask og Benjamin)

Afbud: Mie, Mette T, Laura, Jakob, Søren

Referent: Kaare
Ordstyrer: Vitus

1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde

Ingen

3. Skolens status

Mie er fortsat fuldtidssygemeldt. Konstitueringsaftaler kører videre, indtil Mie er tilbage på fuld tid.

Elevtal: 79.

Største frafald nogensinde, hvilket er i sync med resten af efterskoleverdenen.

Optag 23/24: Vi laver en 5 plads-buffer for at sikre optag for de elever, der har svært ved at nå at tilmelde sig, inden de meget aktive ressourcestærke familier får tilmeldt sig.

Headspace åbner i Hobro, og deres psykolog kommer her på skolen d. 14/3 og fortæller om deres virke. Gratis ”drop-in” snak med voksne.

Lidt Corona i denne uge med 4-5 elever og 1 lærer.

Ansættelse af Lærer10: Supermange gode ansøgere. Workshop med 11. 5 blev udvalgt til samtale, og efter samtalerne er feltet indsnævret til 3. VE giver endelig udmelding på mandag.

Efterskolernes Årsmøde i weekenden. 9 deltagere fra ØE.

Udendørs fitnessbane er på tegnebrættet.

Årsregnskabet er afleveret til revisoren, men endnu ikke afsluttet. Forventet underskud på 200tdk som følge af en række bevidste investeringer. Det revisorgodkendte regnskab bliver fremlagt på Generalforsamlingen.

4. Elevrådets punkt

Arrangerer et rollespil for alle elever. Der er et samarbejde med Klejtrup Musikefterskole, som skal tilbydes deltagelse i spillet. Uge 11/12.

Frekvensen af elevrådsmøder er sat op for at gøre aktiviteterne mere tydelige og nå mere.

5. Forberedelse af GF

Vi gennemgår de ting, der skal koordineres inden indkaldelsen ryger ud. Generalforsamlingen løber af stablen d. 24/4 kl. 13.00-16.00.

6. Status på projekter

 • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde.

  I gang. Der kommer en update om projektets status til Generalforsamlingen.

 • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene –dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen.

  Intet nyt - kører videre i kommunalt regi.

 • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.

  Det står pt. stille. Daniel spørger om der er et ønske om en lasercutter. Det bliver et JA TAK!

 • Daniel er tovholder.

  Parasol undervejs. Værkstedet er taget i brug, og de sidste maskiner er leveret og installeret. Udekøkkenet bliver færdigt i løbet af april.

 • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har.

  Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.

Affaldssortering undervejs (vi venter på kommunen)

 • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel

Elizabeth Angerer afslutter snart. Vi har indflydelse på outputtets form. 

Lisa Gjedde søger fortsat fondsmidler, men er i gang med indledende undersøgelser.

 • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.

  Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.

 • Brobygning for Klanelever
  Tovholder: Mette S, Vibe, Dorte
  Endnu ikke sat i gang. Møde om form og indhold i løbet af marts-april.

 • Østerskov Højskole

Tovholdere: Mie, Vibe, Kaare

Vibe og Kaare holder møde med den kommunale repræsentant d. 10/3 Torben Ladefoged.

7. Eventuelt.

Daniel:
Sorgpolitik skal laves af skolen af skolens personale. Morten og Daniel vil gerne komme med et udkast til politikken, som kan tages med i arbejdet hos AMR og TR.

Lars:
Måske er Mariager Skole interesseret i et samarbejde i fremtiden.

8. Næste møde

12. maj.

9. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

10. Lukket punkt

Intet

Referat af Bestyrelsesmøde 27-01-2022

Dagsorden bestyrelsesmøde

27-01-2022 Klokken 17.00 - 20.00 fysisk samt online på Teams.
17.00 - 19.00: Ordinært bestyrelsesmøde
19.00 - 20.00: Nytårskur  

Mødedeltagere: Vibe, Kaare, Daniel, Vitus, Mette T, Laura, Lars, Dorte (online), Jakob, Søren, Mette S, Elevrådet

Afbud: Mie, Peter, Kjartan, Morten

Referent: Kaare
Ordstyrer: Vitus

 

1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow) INTET NYT

2. Opfølgning fra punkter fra sidste møde

Ingen

3. Skolens status

Vibe orienterer:

Mies status: Vi taler min. 2 uger inden nærmere afklaring.

Corona har spændt voldsomt ben for personalet i 14 dage, og lægger pres på administrationen specifikt og på organisationen som helhed. Nu er turen så småt kommet til eleverne.

Elevsituationen: Rimeligt status quo. 83 elever. Der er elevtilgang og -afgang og det går rimeligt op.

Elevtallet for næste år: 92 + 10 på venteliste (plus 4 konfirmerede på Klan-ventelisten)

Student Pulse tages snart i brug til at måle elevernes trivsel.

MUS: Afviklet (minus lidt pga. sygdom). Generel stor jobtilfredshed og arbejdsglæde. Alle over 8 (Skala 1-10)

Stillingsopslag på Lærer10 er sat i spil i dag. Workshop og ansættelse færdiggøres inden Forløbsbørs 18/3

4. Elevrådets punkt

Elevrådsvalg i morgen. Der er ikke voldsom trængsel på kandidatlisten.

5. frivilligprojektet (Frederikke)

Frederikke orienterer om arbejdet med frivillighedskulturen på ØE. Der er lavet bl.a. et 5-strenget værdisæt: Et frivillig-kodex:

Åbensindet, Transparent, Ansvarsfuld, Motiveret, Vejvisende.

Typer i frivilligorganisationen:

Hjælpere, Repræsentanter, Crew, Kernefrivillig. Der er forskellige privilegier og forpligtelser forbundet med hver enkelt type. 

Der er mange opgaver i pipelinen, både administrationsmæssige, kreative og udviklende for organisationen.

Daniel: ”Lad os opfordre Skolekredsen til at tilmelde sig de frivilliges Facebookside - dér er der masser information, som kunne være gavnlig, og som er efterspurgt.”

Det er eftertragtet at være kernefrivillig og der er venteliste til dén del også. 

6. Gammel Elevforeningen - ststus, samarbejde og udvikling

ØE GE har besluttet at sige ”Ja” til at indgå i samarbejde med ØE-frivilligorganisationen. Der kommer mere kontrol med GE’s struktur og kommunikation. Der er tale om en redefinering og genopbygning af GE. Vi starter i 2022 med flere events i løbet af året.

7. Budget for byggeprojektet (Daniel)

Der er optalt i sidste uge, og vi er pt 350.000 under budgetrammen. Nogle af de penge er allerede brugt på forbedringer, ændringer osv. og der er ca. 180.000 kr. tilbage.  

8. Status på projekter

 • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. På standby en periode mens frivilligkoordinatoren sætter nogle ting i gang - lagt ind under den proces.

 • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene –dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen. Mariagerfjord Kommune er i gang med implementeringsfasen ift. GC-udvikling. Samarbejde med Mariager Skole forventes fremover.

 • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.

 • Daniel er tovholder. Rundvisning i de nye lokaler både ude og inde.

 • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har.

  Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.

 • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel

Lizzy er i huset. Gjedde-projektet  søger stadig midler. 

 • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.

  Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.

 • Brobygning for Klanelever
  Tovholder: Mette S + Vibe + Dorte

 • Østerskov Højskole

  Tovholdere: Mie, Vibe, Kaare

9. Eventuelt

Orkerne Kommer: Har fået lov til at komme igen i uge 30 2022, da det ikke var muligt at finde anden lokation i år. Fra 2023 er Orkerne et andet sted.  

10. Næste møde

Torsdag 3. marts -er i kalenderen.

11. Punkter til kommende bestyrelsesmøde

3. marts: Planlægning af Generalforsamling.

12. Lukket punkt

Intet

Referat af Bestyrelsesmøde 09-12-2021

Dagsorden bestyrelsesmøde

9-12-2021 Klokken 17.00 - 18.30 online på Teams. Efterfølgende julefrokost aflyst.

Mødedeltagere: Mie, Vibe, Daniel, Mette T, Laura, Lars, Jakob, Mette S, Peter

Afbud: Søren, Kjartan, Morten, Vitus, Dorte, Elevrådet

Referent: Vibe
Ordstyrer: Mie

1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow)

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde

Ingen

3. Skolens status

Lidt nedgang i elevtallet siden sidste møde. Nogle er stoppet selv, andre er stoppet på vores initiativ. Der er dog også kommet flere nye ind, så det samlede elevtal ligger stadig indenfor budgettets rammer. Andre efterskoler melder om samme tendens. De oplever også mange elever, der har det svært med skole efter to årgange med coronanedlukninger.
Vi har afholdt de sidste optagelsessamtaler til næste skoleår, og vi er nu fyldt op til 92 elever og har venteliste til næste skoleår.
Første uge efter nytår bliver onlineundervisning. Vores seje lærere kører et online Western-forløb. Efter planen åbner vi for eleverne igen lørdag den 8/1.
Vi har indhentet tilbud fra IT-udbydere, og vi fik et markant billigere tilbud på en mere tidssvarende løsning. Vi er bundet hos nuværende udbyder frem til december 2022, og derefter overgår vi til ny udbyder.

4. Elevrådets punkt

Ingen punkter

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2022

Gennemgang af nøgletal. Vi opnormerer med 0,8 årsværk blandt underviserne og 0,5 årsværk i Klanen. Det bringer os op på det driftsniveau, vi ønsker, og som vi mener er passende fremover. Vi har stadig god likviditet efter årets store byggeprojekt, og dermed er der ikke behov for en høj overskudsgrad de kommende år.
Budgettet er godkendt.

6. Status på projekter

 • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. På stand by en periode mens frivilligkoordinatoren sætter nogle ting i gang  - lagt ind under den proces.

 • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene –dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen.

  Intet nyt.

 • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.

  Aftale med Spilforsyningen og Faraos Cigarer er i støbeskeen. Der er fondssøgning undervejs til et lydsystem til klasselokalerne, som kan reducere støj og tilbyde sanseskærmning til de elever, der har behovet.

 • Byggeprojektet. Daniel er tovholder.

  Vi er efterhånden ved vejs ende. De sidste maskiner skal på plads i værkstedet, og udekøkkenet er pt på standby pga. sne og frost.

 • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har.

  Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.

  Intet nyt.

 • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel

  Intet nyt

 • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.

  Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.

 • Nyt projekt om inklusion (Klan - Klan Light)
  Tovholder: Mette S + Vibe
  Oplæg til projekt: Hvordan hjælper vi Klaneleverne til en god oplevelse med brobygning? Lige nu bliver det fravalgt af mange, fordi det er uoverskueligt, og fordi opgaven ender hos forældrene, der ikke er klædt på til at finde egnede brobygningsmuligheder. Opfølgning og yderligere konkretisering af projektet efter nytår.

7. Eventuelt.

Forslag om nyt projekt:
Østerskov Højskole. Tilføjes projektlisten.

8. Næste møde

27. januar - Frederikke kommer og fortæller om hvor langt vi er med frivillighedsprojektet + Andreas Fjord, formand i Gl. Elevforening, kommer for at snakke samarbejde og udvikling. Er lagt i kalenderen. Nytårskur?

9. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

10. Lukket punkt

Intet

Referat af Bestyrelsesmøde 27-10-2021

Referat bestyrelsesmøde

27-10-2021 Klokken 17.00 - 19 fysisk i Personalestuen på skolen eller online på Teams

Mødedeltagere: Mie, Vibe, Daniel, Vitus, Mette T, Lars, Dorte, Jakob, Mette S, Kjartan, Peter, Morten, Elevrådet

Afbud: Laura, Søren

Referent: Vibe
Ordstyrer: Vitus

1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow)

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde
Ingen

3. Skolens status
Studietur er vel overstået. Turen gik til et slot udenfor Amsterdam, hvor vi spillede rollespil, og så havde vi et par dage i Amsterdam. Tiden op til var meget stresset, fordi der var en enorm mængde fejl og mangler fra rejsebureauets side. Der var en håndfuld elever, der (af forskellige årsager) endte med ikke at tage med. De fleste af fejlene fra rejsebureauets side kunne vi heldigvis selv løse på stedet, og det endte med at være en rigtig god tur.
Der er nogle tunge elevsager, der er ved at blive afviklet pt, så det trækker en del ressourcer blandt både personale og ledelse. Der er samlet stoppet 5 elever siden sidste bestyrelsesmøde, og der er kommet 1 ny til. Vi får stadig henvendelser fra elever, der vil starte op nu, så vi regner med, at pladserne stille og roligt bliver fyldt op igen.
Vi kører pt optagelsessamtaler for fuld skrue, og vi forventer at have fyldt alle pladserne inden jul.
Efterskolernes Dag gik godt. Vi havde besøg af 113 familier (i omegnen af 300 mennesker). Det er cirka 3 gange så mange, som vi plejer.
Bålhytten er færdig. Det nye værksted er næsten færdigt, og vi glæder os til at tage det i brug.

4. Elevrådets punkt
Daniel og Mie har haft møde med elevrådet og introduceret dem til bestyrelsens arbejde og elevrådets rolle i det.

5. Status på projekter

 • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. På stand by en periode mens frivilligkoordinatoren sætter nogle ting i gang - lagt ind under den proces.

 • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene –dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen.

  Lars fortæller om Mariager Skoles initiativ omkring GCere. Der er stort politisk fokus på emnet pt. Mariager Skole vil gerne samarbejde med ØE -i første omgang komme på besøg og diskutere muligheder.

 • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.

  Der er flere ting undervejs, men intet konkret nyt pt.

 • Daniel er tovholder. Rundvisning i de nye lokaler både ude og inde.

 • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har.

  Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.

  Intet nyt.

 • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel

  Intet nyt.

 • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.

  Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.

 • Nyt projekt om inklusion (Klan - Klan Light)
  Konkretiseres senere. Tovholder: Mette S + Dorte + Vibe

6. Eventuelt
Bifrost har generalforsamling om tre uger. Daniel deltager fra ØE, og der er plads til tre mere her fra.
Der er et skriv på vej fra Bifrost om, hvad Bifrost kan byde ind med til Øes elever. I første omgang går det til ledelsen, så de kan vurdere, hvad huset kan bære at tage ind.

7. Næste møde
16. december - Frederikke kommer og fortæller om hvor langt vi er med frivillighedsprojektet - og juleafslutning. Er lagt i kalenderen.
Næste mødes dagsorden bliver: Skolens status, elevrådets punkt og Frederikkes oplæg.

8. Punkter til kommende bestyrelsesmøder
Se ovenfor

9. Lukket punkt
Intet

Referat af Bestyrelsesmøde 30/09 - 2021

30. september 2021

Referat af Bestyrelsesmøde


22-09-2021 Klokken 17.00 - 19.00 på Teams


Mødedeltagere: Mie, Vibe, Daniel, Vitus, Mette T, Laura, Lars, Dorte

Afbud: Jakob, Søren, Mette S, Kjartan, Peter, Morten, Elevrådet

Referent: Vibe

Ordstyrer: Vitus

1. Formalia
Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow.)

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde
Ingen.

3. Skolens status
Nuværende elevtal er 92. Der har været lidt udskiftning i starten af året (6 ud, 5 nye ind). Året er kommet godt i gang på personalefronten, blandt andet med en nyansat i køkkenet. Vi er ved at lægge sidste hånd på studietursplanlægning. Turen går til Amsterdam-området i år. Der er kommet gang i events og inspirationsture igen, så der bliver en del ud-af-huset-aktiviteter i efteråret.
Efterskolernes Dag på søndag.
Vi er begyndt at afholde optagelsessamtaler med alle potentielle elever, så vi bedre kan sikre, at eleverne lander det rigtige sted i fht eventuelle støttebehov.
Opgaven varetages af hele det pædagogiske personale. Belastningen er størst her i starten af skoleåret, og det er en ny rutine, der skal indarbejdes i huset.
Vi har modtaget en klage fra et forældrepar, der ikke mener, at de er godt nok informeret om vores værelsestyper og skolens holdning til elevernes intime adfærd. Vi får opdateret hjemmesiden, så det fremgår tydeligere.

4. Forslag om stop for eksternt udlån af skolen - vedtaget.
Der har på Østerskov i mange år været tradition for at støtte op om rollespilsmiljøet ved uden beregning at stille faciliteter til rådighed for rollespilsforeninger og tilsvarende samarbejdsrelationer. Grundet flere faktorer, som blev fremlagt på mødet og fremsendt som bilag, indstiller Skolens ledelse til bestyrelsen, at vi ophæver disse aftaler og fremadrettet stopper med eksterne udlån af skolen samt opmagasinering af andres lagre.
Ledelsen ønsker dog at fortsætte med mulighed for ansatte at låne skolen - og i de tilfælde sker udlån mod at den ansatte har ansvaret for standen skolen leveres tilbage i.
Bestyrelsen indstiller til at vedtage, at den beslutning ligger hos ledelsen. Der var ikke nok fremmødte bestyrelsesmedlemmer til, at vi var beslutningsdygtige, men forslaget blev vedtaget skriftligt via afstemning på Viggo efterfølgende.

5. Forslag om opnormering af antal ansatte - vedtaget.
Ledelsen foreslår at der opslås en fast 100% stilling med 50 % til pædagogisk klanarbejde og 50% til Pr, markedsføring og events med tiltrædelse 01.08.22.
Samt at: Der opslås en fast 42% stilling som skolemorassistent med tiltrædelse hurtigst muligt. Dette er sammenlagt en opnomering af stillinger i huset på 92 %, men reelt er der tale om timer, der tidligere har været i huset og som i de hårde år blev nedjusteret. Med fuld elevbelægning nu - og forventning om at det fortsætter sådan de kommende år - er der behov for atter at opjustere. Budget for årene 2022-2024 hvor stillingerne er indregnet blev fremlagt på mødet og udsendt som bilag, og der påregnes overskud for alle årene.
Der var ikke nok fremmødte bestyrelsesmedlemmer til, at vi var beslutningsdygtige, men forslaget blev vedtaget skriftligt via afstemning på Viggo efterfølgende.

6. Elevrådets punkt
- Udgår denne gang, da Elevrådet KUN lige er blevet valgt, og vi skal holde et indledende møde med dem først.


7. Status på projekter
• Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. På stand by en periode mens frivilligkoordinatoren sætter nogle ting i gang - lagt ind under den proces.
• Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene – dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen.
Vi har fået tildelt en kontaktperson i Gifted Children. Det giver forhåbentlig et tættere samarbejde på sigt. Mariager Skole er fortsat interesseret i et samarbejde.
Kommunen har planer om lave et samlet skoletilbud for højintelligente børn i Mariagerfjord Kommune på Mariager Skole.
• Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.
Aftale undervejs med Spilforsyningen i Aalborg om rabat ved større indkøb.
• Byggeprojektet. Daniel er tovholder. Gennemgang af budget for byggeriet. Byggeprojektet
holder indtil videre budgettet på ca. 2 mio. kroner, men vi forventer, at der kommer nogle mindre ekstra udgifter oveni, som egentlig skulle være betalt over driften i de kommende år, men som det ikke giver mening at udskyde, når håndværkerne alligevel er i gang med at bryde ned og bygge op.
• Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har. Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.
Intet nyt.
• Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel
Elizabeth Angerer er i huset på første observationsrunde. Hun kommer tilbage to gange mere i løbet af skoleåret. Lisa Gjedde søger fortsat fonde til det store projekt, men starter så småt op med egne midler.
• Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.
Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.
• Nyt projekt om inklusion (Klan - Klan Light)
Konkretiseres senere. Tovholder: Mette S + Vibe

8. Eventuelt.
Henvendelse fra læreruddannelsen i Århus om to ugers praktikker for internationale studerende. VE har været i kontakt med koordinatoren, og vi er blevet enige om, at der skal findes en anden form på det end den, der er foreslået, hvis det skal give mening i forhold til skolens rytme og måde at undervise på.

9. Næste møde
27. oktober. Er lagt i kalenderen.

10. Punkter til kommende bestyrelsesmøder
Frederikke med en præsentation af status på arbejdet med frivillige og skolekreds.

11. Lukket punkt
Intet.

Referat af Bestyrelsesmøde 03-06-2021

Referat bestyrelsesmøde

03-06-2021 Klokken 19.00 - 21.00 på Teams

Tilstede: Mie, Vibe, Jakob, Daniel, Vitus, Mette T, Laura, Søren,
Mette S, Lars, Kjartan, Elevrådet

Afbud: Sanne, Morten, Peter

Referent: Vibe
Ordstyrer: Vitus

 1. Formalia

  Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow)

 2. Opfølgning på punkter fra sidste møde

  • Intet

 3. Skolens status

  Der er lidt ’sidst-på-året-afmatning’ at spore blandt både elever og personale. Blandt eleverne ses det blandt andet som en ’glemsomhed’ omkring skolens regler. Vi har valgt at sige farvel til en lille håndfuld elever indenfor den sidste måneds tid af forskellige årsager.

  Hele elevflokken og alt det personale, der havde lyst, var i Djurs Sommerland 2/6. Turen var delvist finansieret af overskuddet fra elevkiosken.

  Mundtlige eksaminer starter i næste uge.

  Sommerakademiet er nu udsolgt. Afvikles i uge 26.

  Vi har afholdt Ny Elevdag på Discord. Derudover er der besøgsdag søndag for de familier, der endnu ikke har været fysisk på skolen.

  Elevtallet til næste skoleår svinger hele tiden lidt op og ned midt i 80erne. Vi forventer at fylde de sidste pladser inden skolestart.

  Mie og to elever er inviteret til at deltage i Folkemødet på Bornholm. Det er et tema om nonbinæres rettigheder og behov. Eleverne bliver interviewet på hovedscenen, og Mie deltager efterfølgende i en paneldebat. Begge dele bliver sendt på tv -nærmere info følger om kanal og tidspunkt. En af vores elever er på forsiden af seneste nummer af Magasinet Efterskolerne som en del af et tema om kønsneutrale værelser.

 4. Godkendelse af årsplan 2021-22

  Godkendt med tilladelse til at foretage justeringer i løbet af året, hvis behovet opstår.

 5. Godkendelse af indholdsplan 2021-22

  Godkendt med tilladelse til at foretage justeringer i løbet af året, hvis behovet opstår.

 6. Fastsættelse af opholdsbetaling samt pris for
  Østerskov Akademiet for de kommende tre år

  Diskussion om opholdsbetaling: Hvor vil vi gerne ligge prismæssigt i forhold til andre efterskoler? Prisen skal stå mål med driftsudgifterne. Ønske om fortsat at ligge i midten (pt ligger vi lige omkring den gennemsnitlige ugepris) og at være gennemsigtige, så der ikke bliver tilføjet ”skjulte” udgifter, som fx skyhøjt indmeldelsesgebyr eller ekstra egenbetaling til studietur. Ønske om at vi skal være en efterskole for alle, så vigtigt, at vores pris ikke afholder nogen. Se også Eventuelt nedenfor.

  Beslutning: Foreslået prisstigning på 2,25% pr. år vedtaget.

  Diskussion om pris for Akademi: Hvis Akademiet skal kunne godkendes som et kort kursus og udløse statstilskud, er der en minimumspris, som vi skal opkræve. Derfor er det også nødvendigt, at prisen fremadrettet følger den prisudvikling, så vi fortsat kan modtage tilskud for den uge. Billigt i forhold til mange andre feriecamps, og det vil vi gerne bibeholde, da Akademiet i høj grad er en rekrutteringsplatform. Beslutning: Foreslået prisstigning på 2,86% vedtaget.

 7. Elevrådets punkt

  Eleverne har fået 3000 kr til at skabe øget trivsel. Elevrådet har fremlagt det for den samlede elevflok, og der kører pt en afstemning om, hvad pengene kan bruges til.

 8. Opsamling fra Fordybelsesdagen

  Dialog om samarbejdet med Bifrost.

  Proces om visioner for skolens fysiske rammer. Processen bliver gentaget for skolens personale.

 9. Status på projekter

  • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. På stand by en periode mens frivilligkoordinatoren sætter nogle ting i gang - lagt ind under den proces.

  • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene – dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til

  gruppen. Projekt undervejs i Mariagerfjord Kommune for denne gruppe af elever. Mulighed for samarbejde/profilering den vej.

  • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob. Intet nyt

  • Byggeprojektet. Daniel er tovholder. Vi er så småt ved at have det sidste på plads. Der er flere af delbudgetterne, der har flyttet sig, men i forskellige retning, så det samlede budget holder. Daniel undersøger mulighed for mere grej, hvis der bliver penge til overs.

  • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har. Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere. Intet nyt

  • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel Intet nyt

  • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie. Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.

  • Nyt projekt om inklusion (Klan - Klan Light) Konkretiseres senere. Tovholder: Mette S + Vibe

 10. Eventuelt.

  Regeringens hjælpepakke til efterskolerne indeholder blandt andet delvis refusion af opholdsbetaling for de uger, vi var nedlukket. Vi er så heldige, at rigtig mange forældre

  vælger at donere beløbet til skolen i stedet for at få pengene refunderet. Pt. drejer sig om mere end 50.000 kr. De penge putter vi i en øremærket Corona-fond, så mindre

  bemidlede familier kan få en økonomisk håndsrækning til et år på Østerskov.

  Kjartan: Open call for ansøgninger til et par projektpuljer gennem regionen.

  ummk.dk/laere-at-vaere-projekter/#kulturkanten.dk/sund_med_kultur_puljen-til-mindre-projekter/

 11. Næste møde

  Der bliver lavet en doodle med mødedatoer i august - december.

  Husk, at forældrerepræsentanten vælges på 1. skoledag i august.

 12. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

  Intet

 13. Lukket punkt

  Intet

Referat af Generalforsamling 11-04 - 2021

Ordinær Generalforsamling 2021

Søndag den 11. april 2021. Mødet foregår online på mødeplatformen Zoom.

Referent: Vibe Esdahl-Scou

Referat

 1. Valg af dirigent

  Bestyrelsen peger på Vitus Benzon. Vedtaget.

 2. Bestyrelsens beretning

  Beretningen vedhæftes referatet og er tilgængelig på Østerskovs hjemmeside: Skolekredsen - Østerskov Efterskole (osterskov.dk)

 3. Forstanderens beretning

  Beretningen findes digitalt på følgende link:

  Forstanderens beretning

 4. Godkendelse af det reviderede regnskab

  Ingen indvendinger. Regnskabet godkendes.

 5. Ingen indkomne forslag

  Tilføjes som svar på indkommet spørgsmål: Gennemgang af det kommende byggeprojekt. Præsentation vedhæftes referatet og er tilgængelig på Østerskovs hjemmeside: Skolekredsen - Østerskov Efterskole (osterskov.dk)

  Uddybende spørgsmål: Er eleverne inddraget i projektet? Svar: Ja, der har været høring af både elever og personale, og begge grupper har været med til at brainstorme og drømme stort. Derefter er drømmene kogt ned til en realistisk plan, der tilgodeser flest mulige ønsker.

 6. Fastsættelse af kontingent

  Kontingent for medlem af skolekredsen er pt 50 kr pr. år, og der er ikke stillet forslag om ændring. Beslutning: Kontingent fastholdes.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter.

  Af bestyrelsens nuværende medlemmer er Lars Walmar, Laura Gerlev Hansen og Jakob Bavnshøj på valg for en 2-årig periode.
  Lars Walmar og Jakob Bavnshøj modtager genvalg. Nuværende suppleant Kjartan Annesen stiller op til den vakante bestyrelsespost.
  Derudover skal der vælges to suppleanter. Søren Hammer genopstiller til den ene suppleantpost og nuværende bestyrelsesmedlem Laura Gerlev Hansen stiller op til den anden.
  Da der er det samme antal opstillede, som der er ledige poster, kan valget bekræftes uden afstemning: Lars Walmar, Jakob Bavnshøj og Kjartan Annesen vælges alle til 2-årige poster.

  Laura Gerlev Hansen vælges til 1. suppleant, og Søren Hammer vælges til 2. suppleant.

 8. Valg af revisor

  Nuværende revisor er revisionsfirmaet BDO. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.
  Beslutning: Revisor genvælges.

 9. Eventuelt

 10. Den nye bestyrelse konstituerer sig og aftaler første mødedato (lukket punkt kun med adgang for den nyvalgte bestyrelse)

  Bestyrelsen konstituerer sig med Daniel Bliss som formand og Jakob Bavnshøj som næstformand.

Bestyrelsens beretning 11-04-2021

Bestyrelsens beretning - Generalforsamling 2021

Kære alle sammen


Herunder følger bestyrelsens beretning for denne bestyrelsesperiode.

Det har igen været et specielt år for denne bestyrelse. Værd at notere er selvfølgelig, at vi
pga. den forsinkede generalforsamling, som blev afholdt i august, har haft et meget kortere
bestyrelsesår end normalt.

Kendetegnet for denne bestyrelse har været det friske blod med et stærkt gåpåmod og nye
ideer til store og spændende projekter.
Desværre har COVID-19 krisen igen og igen vist sit grumme ansigt. Og selvom fanen er
blevet holdt højt og alle har gået på med stort engagement, så er det desværre også sådan,
at vi ikke har kunne komme helt i mål med de visioner, som blev tænkt, og projekter som blev
belyst på sidste generalforsamling.

Vi har ikke nået at se på og optimere vores grønne profil og sætte et større fokus på
Østerskovs bæredygtighed. Men vi har haft tiden til i stedet for at planlægge og danne et
billede af, hvad vi gerne vil. Men vi har allerede nu sat en god grundsten. Vi har skiftet vores
elselskab, så vi får al vores strøm fra vedvarende energi. Samtidig har vi en dialog i gang
med DR om at medvirke i deres næste sæson af “Giv os naturen tilbage”, hvor vi vil danne
vild natur på Østerskov. Og vi har fået stillet jord til rådighed, så vi kan lave “jord til bord”
koncepter, hvis vi kan få det praktiske aspekt til at gå op.
Vi har også igennem nyansættelse af en kok i vores køkken skabt en ny mulighed for at
bringe bæredygtighed ind i vores køkken.

På sidste generalforsamling blev der også lagt stor vægt på, hvordan vi som bestyrelse
kunne skabe mere opmærksomhed omkring skolekredsen og sikre en større tilslutning til
vores frivilligkultur. Takket være vores frivilligkoordinator Frederikke Høyer blev der udformet
en stor frivillig rapport. Vi har derfor haft en række overvejelser om, hvordan vi kan bruge
vores storblomstrende frivilligkultur til at øge opmærksomheden og inddragelse af
skolekredsen.

Vi har derfor besluttet at sammenkoble disse initiativer til et samlet projekt, som vi ser meget
frem til. Igennem en ny koordineret indsats vil vi i 2021 kortlægge og koordinere alle de
frivillige grupperinger, SAGA, Gammel-elev grupper, skolekreds og mange flere i en ny
struktur. En samlet indsats hvor vi gøder og dyrker både vores store gruppe af frivillige og
vores skolekreds. Dette projekt forventer vi igangsat nu og forventer, at vi kan se frem til en
ny og fed fremtid for alle genrer af vores frivillige.

Så vi ligger ikke stille. Og vi kæmper igennem med det vi har kunnet.

Vi har også igennem dette skoleår arbejdet på følgende andre projekter;

Et projekt i forbindelse med organisationen “Gifted Children”. En indsats for de af vores
elever, som ligger i det højeste niveau.
En dokumentarfilm om skolen på vores præmisser, hvor det ikke er, hvad populærkulturen
dikterer er interessant, men hvor vi viser, hvad vi kan, og hvad vi er seje til.
Et nyt og stort forskningsprojekt hvor vi igennem en længere process med Aarhus
Universitet vil dokumentere og forske i, hvad det er vi gør, og hvorfor det virker. Med andre
ord et forskningsprojekt, som viser, hvor episke Østerskov Efterskole er.


Men igen vil jeg understrege, at vores vigtigste hensyn altid er og altid har været eleverne
og personalet. Så vores tilgang til projekter og nye tiltag har været med fokus på ikke at
kaste huset ud i store omvæltninger i en tid, hvor der i forvejen er store omvæltninger og
usikkerheder. Og derfor har nogle projekter simpelthen måtte sættes på pause.
Og jeg er sikker på at skolekredsen deler vores synspunkt på denne prioritering.


Et stort projekt vi endelig gennemfører er vores udsatte byggeprojekt. D.1 juli går vi endeligt i
gang med at ombygge et nyt stort workshop-lokale med udekøkken. Samtidig vil vi renovere
og sammenlægge lærerforberedelsen.
Workshop lokalet bliver et ikon inden for engineering, projektorienteret arbejde og med stort
fokus på skolens kreative sjæle. Rummet vil indeholde syværksted, male- og latexstationer,
værktøj og maskiner til træ- og metalarbejde og 3D-printere. Samtidig vil rummet være et
flexrum og skal også skal være hjemsted for skolens nye VR-udstyr.
Med et nyt udekøkken vil vores baghave, sammen med SAGA-byen, blive et fedt, inspirerende og inddragende udendørs undervisningslokale.
Den nye lærerforberedelse vil bringe skolen på linje med gældende krav og regler for
lærernes arbejdspladser. Vi glæder os meget og ser frem til at projektet står endeligt færdigt i august.


Vi har de sejeste elever. Elever som på trods af nedlukninger, online-undervisning og
skiftende rammer står ved og imødekommer hver en udfordring med den ukuelige lyst, som
vi elsker Østerskov for. Tak fordi I er med til at give hinanden og os lysten og livsglæden i en
ellers træls tid.
Bag vores elever står vores episke personale. I de seneste 12 måneder har alle grupper af
personalet løftet en umulig opgave og hver eneste dag vendt den til muligheder.
Muligheder for eleverne og muligheder for dem selv og skolen. Jeg kan ikke overdrive den
enorme indsats, som hele vores personale gør hver dag, og det er hele personalet, lærere,
klan, TAP og ledelsen.
Tusind tak for jeres indsats i de sidste 12 måneder. Derfor besluttede bestyrelsen, med
ledelsens fulde opbakning, for første gang siden skolens grundlæggelse at udbetale et
ekstra løn-vederlag til alle ansatte. Det er en lille tak for et stort arbejde. Samtidig vil vi se på
Østerskovs lønpolitik, og se hvordan vi mindsker skellet mellem lønforholdene på vores skole
og de forhold, som gælder i den kommunale skole-verden.


Østerskov Efterskole er en unik skole og et enestående didaktisk vidunder.
Her er plads, rummelighed og engagement. Et sted hvor ikke kun vores elever kan vokse og
udvikle sig, men hele organisationen tager del i det mesterværk Østerskov er.
Det har været et hårdt år. Men vi er tilbage, og vi er stærkt tilbage!

Referat af Bestyrelsesmøde 30-03-2021

Dagsorden bestyrelsesmøde

30-03-2021 Klokken 17.00 - 20.00

Tilstede: Mie, Vibe, Jakob, Daniel, Vitus, Mette T, Peter, Laura, Morten, Søren, Mette S, Lars, Sanne, Elevrådet

Afbud: Kjartan

Referent: Vibe
Ordstyrer: Vitus

1.  Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow)


2. Opfølgning på punkter fra sidste møde

 • Lønvision - diskussion
  Ikke klar endnu. Tilgår.

 • Frivillighed - oplæg fra ledelsen med efterfølgende diskussion
  Frederikke fortsætter som koordinator med nye opgaver. Kommende opgaver: Afdække hvilke grupper af frivillige, der allerede eksisterer på og omkring Østerskov. Komme med oplæg til en klassificering af frivillige: hvem kan/må/vil hvad? Plan for kommunikation med frivillige. Skabe paraplyorganisation.

 • Hvordan sikrer vi mere kontakt mellem bestyrelsen og elevgruppen + medarbejderne?
  Udskydes til punkt 4, da elevrådet også gerne vil være involveret i diskussionen.

 • PR og markedsføring
  Nyt skilt til facaden, pavillioner til uddannelsesmesser, roll up bannere, visitkort, kortsæt med valgfagene, plakater undervejs. Der er mange forslag til nyt merchandise -Mie laver opsamling og sender til afstemning efter påske. Derefter kigger vi på hvilke af de 10 højest rangerede, der er muligt økonomisk.Vi er trætte af corona. Efter påske overgår vi til selvtest. Krista og Vibe er ved at blive uddannet til podere. De elever, der ikke selv kan, bliver podet af Vibe. Testningen æder enorm meget tid.

3. Skolens status

Vi er trætte af corona. Efter påske overgår vi til selvtest. Krista og Vibe er ved at blive uddannet til podere. De elever, der ikke selv kan, bliver podet af Vibe. Testningen æder enorm meget tid.

Elevtallet til næste år ser stadig godt ud. Vi har stadig en halv snes pladser, og nu hvor rundvisningerne er startet igen, forventer vi at få pladserne fyldt hurtigt.

Vitus har været med til at designe et escaperoom med naturfagligt indhold i Grenå. Det står forhåbentlig klar til brug i august.

Årets forløbsbørs er afviklet, så næste skoleår er planlagt. Nu mangler vi bare at skemalægge.

Vi er i gang med at runde året af. Forberedelserne til afslutningsscenariet er i gang, prøve- og censorplaner er lavet.

4. Elevrådets punkt

Idéer til, hvordan bestyrelsen kan lære eleverne bedre at kende:
Invitere bestyrelse og ledelse ind som undervisere.
Bonus-elevrådsmøder, hvor bestyrelsen er inviteret med fælles Discord-server. (eller et rum til bestyrelsen på skolens server)
Natløb med deltagelse af bestyrelsen.
Deltagelse i afslutningsscenariet eller introuge.

5. Planlægning af GF - opsamling

Mie har været på onlinekursus i online generalforsamlinger på Zoom. Indkaldelser og endelig dagsorden er udsendt.

6. Status på projekter

 • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde.

  Tages op til bestyrelsesarrangement. Daniel og Jakob laver oplæg.

  Aftale om facebookgruppe for Skolekredsen. Det bliver sat i værk, når vi har haft møde med frivilligkoordinator om, hvordan vi organiserer de mange interessegrupper på og omkring skolen under én paraply.

 • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene –dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen (fx gennem et superhelte/filosofi-valgfag).

  Forløb om superhelte/filosofi er parat til afvikling, når vi igen må tage gæsteundervisere ind. Vi har inviteret en dygtig filosof til at være gæsteunderviser.
  Lars går videre med et nyt projekt indenfor samme boldgade.

 • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.

  Vi er ved at søge midler til en udendørs forhindringsbane og er i dialog med en TV-station om at lave et Vild med Vilje projekt sammen med Bonderøven. Vi krydser fingre og afventer spændt.
  Underside på hjemmesiden, hvor gavegivere kan få navn og logo på i en kort periode. Er allerede sat i værk.
  Bålhytte er bestilt. Vi håber på at få den sat op inden sommerferien.
  Næste projekt er en sansehave.

 • Daniel er tovholder

  Vi gennemfører byggeprojektet i sommerferien 2021 med opstart omkring 1. juli. Fase 1 er lærerforberedelse + workshop og udekøkken. Finansiering er sikret, og vi fik en bedre aftale end forventet. Vi forøger realkreditlånet i bygningerne og har en selvfinansiering på ca. 600.000 kr.
  Lærerforberedelsen er forhåbentlig færdig inden opstart efter sommerferien. Workshoplokalet er klar midt i september.
  Renovering af Klankontoret er i gang.

 • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har.

  Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.

  Affaldssortering: Der går noget tid, før kommunen er gearet til det. Det skal være på plads inden udgangen af 2022.
  Vi spiser mere fisk og flere vegetarretter. Oksekød højst én gang om ugen.

 • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel

  VE er i løbende dialog med Lisa Gjedde. Hun er i dialog med flere forskellige fonde om finansiering. Lisa og Daniel er i dialog om, hvilke fonde der er relevante. Vi forventer, at projektet kan starte i efteråret 2021.

 • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.

  Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.

 1. Eventuelt.

  Intet.

 2. Næste møde

  Nytårskur hos Lars i Giftskabet i Hadsund flyttes til engang, hvor forsamlingsforbuddet er hævet igen.  Vi satser på en dato i april/maj. Vi kigger på en konkret dato, når vi er på den anden side af påske.
  Fagligt indhold: Skolekredsen + bygninger. Jakob og Daniel står for det. Laura bliver også inviteret med i udvalget.

 3. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

  Intet

 1. Lukket punkt

  Intet.

Byggeprojekt præsentation

Forretningsorden for generalforsamling 16. april 2023 i skolekredsen Østerskov Efterskole - klik her for at læse pdf